Carporte og udhuse - Gentofte Kommune

Carporte og udhuse

Anmeldelse af carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger op til 35 m2 bortfalder for enfamiliehuse

Opførelse af garager, carporte og småbygninger på indtil 35 m2 skal ikke længere anmeldes til kommunen. Integrerede garager i fritliggende enfamiliehuse er ikke omfattet af de nye bestemmelser.

Hidtidige bestemmelser i BR 10, om afstand- og højde til naboskel, samt samlede længde af småbygninger i skelbræmmen skal overholdes.

Enfamiliehuse og dobbelthuse

For enfamiliehuse og dobbelthuse skal der fremsendes en anmeldelse til kommunen, såfremt byggeriet er mere end 35 m2. Tilbygninger eller ombygninger af eksisterende garage m.v., hvor det samlede areal efter om- eller tilbygningen udgør mellem 35 m2 og 50 m2 skal anmeldes til kommunen.
Overstiger byggeriet 50 m2 skal der søges om byggetilladelse.

Rækkehuse og kædehuse

For rækkehuse og kædehuse skal der fremsendes en anmeldelse til kommunen såfremt byggeriet overstiger 20 m2. Tilbygninger eller ombygninger af eksisterende garage m.v., hvor det samlede areal efter om- eller tilbygningen udgør mellem 20 m2 og 50 m2 for rækkehuse- skal anmeldes til kommunen.
Hvis byggeriet overstiger 50 m2 så skal der søges byggetilladelse. 

Andre væsentlige forhold på ejendommen skal undersøges 

Lokalplan, byggeret, bebyggelsesprocent, servitutbestemmelser, niveauplan på ejendommen og naboejendommen ( ved terrænforskelle skal kommunen fastsætte et niveauplan) samt beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven skal overholdes og der skal ansøges.

Integrerede garager i enfamiliehuse 

Bestemmelserne omfatter ikke integrerede garager i fritliggende- og sammenbyggede enfamiliehuse. Ansøgning herom skal fortsat fremsendes.

Overkørsler

Hvis der etableres en ny overkørsel, eller nedlægges en overkørsel, skal der søges om tilladelse hos Park og Vej.

Beskrivelse og tegningsmateriale

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejendommen (adresse og matrikel nr.), underskrives af ejer af ejendommen, eller der skal foreligge fuldmagt fra ejer

Beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes (dette kan også anføres på selve tegningen)

Redegørelse for hvordan man bortleder tagvand (tagvand kan ledes til kloak eller faskine).

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementerne, servitutter der er lyst på ejendommen, som projektet måtte være i strid med. Anmeldelsen skal indeholde en begrundet ansøgning om dispensation, hvis man ikke kan overholde ovennævnte bestemmelser.

  • Tegningsmateriale målsat i mindst 1:100
  • Situationsplan, eksisterende forhold. En tegning over grunden, der viser samtlige bygningers placering på grunden herunder afstande til skel mod naboer og veje.
  • Situationsplan, fremtidige forhold. Ny ønsket placering af ny garage/carport mv. Afstande til naboskel og vej skal være tydeligt angivet.
  • Tegning af selve garagen/carporten, opstalt-bygningen set fra siden, gerne flere opstalter så vi kan se bygningen fra flere sider (f.eks. mod nord/syd/øst/vest). Tegning skal være målsat. Gerne i A3 format.

Hvad medregnes i bebyggelsesprocenten

Enfamiliehuse: Den del af det samlede areal af alle småbygninger (garage, carport, skure og overdækninger), der overstiger 35 m2 tælles med til bebyggelsesprocenten. For rækkehuse, kædehuse og gruppehuse medregnes den del af arealet der overstiger 20 m2.

Etagebyggeri: Den del af det samlede areal af alle småbygninger (garage/carport/skure etc.), der overstiger 20 m2 pr. boligenhed tælles med til bebyggelsesprocenten.

Ved andre bebyggelser medregnes arealer i kælder eller gårdarealer ikke. Andre garagearealer, herunder selvstændige garagebygninger, medregnes kun med den del af arealet, der overstiger 25 pct. af bebyggelsens øvrige etageareal.

Ved opførelse af carporte kan der etableres faskiner.