Social og handicap

Alle skal have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv. For borgere med handicap, sindslidelse, sociale problemer eller eksempelvis flygtninge er der forskellige muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, uddannelse og fritid.

Flygtninge og integration

Hvert år modtager Gentofte Kommune et antal flygtninge, og det er kommunens opgave at hjælpe med at integrere og finde en bolig til de nye borgere.

Rehabilitering – en fælles referenceramme

I Gentofte Kommune Social & Handicap arbejder vi rehabiliterende. Det er borgerens ressourcer og individuelle mål, der skal danne rammen for indsatsen og dermed den hjælp og støtte, som borgeren modtager. Den enkelte borger skal så at sige være ved roret i eget liv.

Min fritid

Link til information om muligheder for at få støtte til at komme igang med fritidsaktiviteter i Gentofte Kommune

Min Fritid er et tilbud til alle, der af den ene eller anden årsag har behov for støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet.