Tilskud til frivilligt socialt arbejde - Gentofte Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Kommunen yder hvert år støtte til frivilligt socialt arbejde. Det sker efter §18 i lov om social service. Der kan ansøges om støtte til udgifter i regnskabsåret 2018.

Hvem kan få støtte?

Fra 2018 er der nye justerede principper for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde (ændringerne er i den følgende tekst understreget).

Ansøgere der lever op til følgende kriterier kan tildeles støtte:

 • Aktiviteten skal foregå i regi af en organisation, forening eller formaliseret projekt.
 • Formålet med organisationen, foreningen eller projektet må ikke være at skabe overskud.
 • Organisationen, foreningen eller projektet må ikke være fastlagt af lovgivningen.
 • Organisationen, foreningen eller projektet skal være lokalt forankret. Der kan dispenseres herfra, såfremt der ikke findes et lokalt forankret tilbud af samme karakter i Gentofte Kommune.
 • Støtten skal ydes til aktiviteter med et socialt sigte.
 • Der kan ikke gives midler til politiske formål eller organisationer.
 • Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til sygdomsbekæmpende foreninger, dog således at der efter konkret vurdering kan dispenseres herfra, såfremt der klart er tale om aktiviteter, der falder inden for tildelingskriterierne i øvrigt.
 • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag.
 • Støtten skal som hovedregel ydes til konkrete aktiviteter i modsætning til en forenings almindelige virke.
 • Støtten skal ydes uden at stille detaljerede krav til f.eks. organisering og særlige udgiftstyper

Hvem er målgruppe?

Ansøgningen skal vedrøre aktiviteter for en eller flere af følgende primære målgrupper:
Ældre og ensomme, børn der mangler voksenkontakt i hverdagen, handicappede, herunder blinde og døvblinde, psykisk syge og sårbare, herunder incestofre, misbrugere, flygtninge og indvandrere.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

Rådgivning, herunder telefonrådgivning – Besøgstjenester – Frivillighedsformidlinger - Kontaktsteder, f.eks. beboerklubber og foreninger – Selvhjælpsgrupper - Sociale arrangementer og aktiviteter i almindelighed.

Der lægges i fordelingen af midler mellem de indkomne ansøgere vægt på:

 • Antallet af brugere bosat i Gentofte Kommune
 • Aktiviteternes omfang

Den pågældende organisation m.v. skal primært have til formål at udøve en frivillig, social indsats, der f.eks. kan være rettet mod ældre og ensomme, børn der mangler voksenkontakt i hverdagen, handicappede, herunder blinde og døvblinde, misbrugere, psykisk syge og sårbare, flygtninge og indvandrere eller andre grupper med behov for en særlig indsats.  

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Jane Christensen på tlf. 39 98 60 35.

Ansøgning:

Ansøgningsfrist: fredag den 17. november 2017, kl. 12.00

Ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside www.gentofte.dk eller hos Social & Sundhed på tlf. 39 98 60 35

Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes for, at ansøgningen kan komme i betragtning.
Vær særlig opmærksom på punkt 5 og 10 i ansøgningsskemaet – da disse har særlig betydning for tildelingen.

Ansøgningsskema med oplysning om, hvad der søges støtte til, foreningens CVR nr., vedtægt samt (eventuelt) seneste årsberetning og regnskab stiles til:

Gentofte Kommune
Social & Sundhed, Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
E-mail: stabogudvikling@gentofte.dk
Att.: Jane Christensen