Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Kommunen yder hvert år støtte til frivilligt socialt arbejde. Det sker efter §18 i lov om social service. Der kan ansøges om støtte til udgifter i regnskabsåret 2016.

Hvem kan få støtte?

Støtte kan ydes til organisationer, foreninger m.v., der udfører socialt arbejde i frivilligt regi i forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tilbud, der kan medvirke til at styrke personlig kontakt og sociale relationer.

Organisationen, foreningen m.v. må ikke være fastlagt af lovgivningen, ligesom formålet ikke må være at skabe overskud.

Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag.

Som eksempler på støtteberettigede organisationer m.v. kan nævnes lokale foreninger og lokale afdelinger af landsorganisationer, som har et tilhørsforhold til Gentofte Kommune.

Hvilke målgrupper kan få støtte?

Den pågældende organisation m.v. skal primært have til formål at udøve en frivillig, social indsats, der f.eks. kan være rettet mod ældre og ensomme, børn der mangler voksenkontakt i hverdagen, handicappede, herunder blinde og døvblinde, misbrugere, psykisk syge og sårbare, flygtninge og indvandrere eller andre grupper med behov for en særlig indsats.  

Hvilke aktiviteter kan der ydes støtte til?

Efter lovgivningen skal Gentofte Kommune lægge særlig vægt på at støtte konkrete aktiviteter, f.eks. rådgivninger, besøgstjenester, frivillighedsformidlinger, kontaktsteder (f.eks. beboerklubber og foreninger), selvhjælpsgrupper, sociale arrangementer og aktiviteter i almindelighed m.v.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til Jane Christensen på tlf. 39 98 60 35.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2015 kl. 12.00

Ansøgningsskema med oplysning om, hvad der søges støtte til, foreningens CVR nr., vedtægt samt (eventuelt) seneste årsberetning og regnskab stiles til:

Gentofte Kommune
Social & Sundhed 
Stab & Udvikling  
Bernstorffsvej 161
2920  Charlottenlund

Att.: Jane Christensen