Tilbygning

Hvad er en tilbygning?
En tilbygning er en bygning som sammenbygges med en eksisterende bygning, hvorved der sker en forøgelse af arealet af den allerede eksisterende bygning.

Skal man søge om byggetilladelse til en tilbygning?

En tilbygning til følgende bygningskategorier kræver en byggetilladelse

 

 • Mindre bygninger
 • Fritliggende enfamiliehuse
 • Sammenbyggede enfamiliehuse
 • Industri- og lagerbygninger
 • Øvrige bebyggelser, herunder etageejendomme og 2-familiehuse.

Det påtænkte ansøgte projekt skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 2010. Der henvises i bygningsreglementet til anden lovgivning, som ligeledes skal overholdes, herunder f. eks.  lokalplaner, byplanvedtægter, servitutter m.m.
Byggearbejdet kan ikke påbegyndes før byggetilladelse er udstedt af Gentofte Kommune, Bygningsmyndigheden.

Dispensationer

Det er ansøgers pligt at oplyse hvilke bestemmelser projektet måtte være i strid med. Hvis projektet ikke kan opfylde de regler ejendommen er omfattet af, skal der fremsendes en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer der søges om, samt en motiveret begrundelse for, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

Ansøgningsmateriale

Det skal fremgå af ansøgningen hvad det er for et byggearbejde man ønsker at udføre, den fremtidige bebyggelsesprocent, valg af materialer, konstruktionsopbygninger og eventuelt hvilken opvarmningsform der tænkes anvendt. Det skal endvidere fremgå af ansøgningen om der søges om dispensationer, se ovenfor.
Sammen med ansøgningen skal der indsendes et tegningsmateriale der belyser det ansøgte. Tegningerne skal være målfaste og forsynet med målangivelser og evt. koter. Nedenstående tegninger vil typiske være dem der indsendes i forbindelse med ansøgning om en tilbygning:

 • Situationsplan 
 • Plantegning 
 • Tværsnit af bygningen med materialebeskrivelse 
 • Facadetegninger med højdeangivelser 
 • Afløbsplan 
 • Eventuel ansøgning faskine, jordvarme mv.

Færdigmelding af byggeri

Når byggeriet færdigmeldes skal ansøger/rådgiver indsende en erklæring til kommunen om at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt al nødvendig dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt.