Ejendomsskat - Gentofte Kommune

Ejendomsskat 2017

Ejendomsskattebilletten udsendes i begyndelsen af januar måned. Grundskylden indeholder en stigning på 5,5%, men Regeringen har besluttet at fastfryse grundskylden på samme niveau som i 2016.

I marts 2017 vedtog Folketinget, at grundskylden for ejerboliger skulle fastholdes, og er således en forlængelse af den fastfrysning af grundskylden, som blev aftalt som led i finanslovsaftalen for 2016. Boligejerne vil dermed som udgangspunkt skulle betale det samme i grundskyld i 2017, som i 2015 og 2016.

Fastfrysningen i 2017 er udvidet til også at omfatte erhvervsejendomme m.v.

Fastfrysningen har betydning for boligejere, der betaler grundskyld af et lavere skattegrundlag end den aktuelle vurdering. For denne gruppe steg grundskylden uden fastfrysningen som udgangspunkt med 5,5 pct. i 2017, og den nedsættes nu til 0 pct. for 2017, så den afgiftspligtige grundværdi for 2016 videreføres til 2017.

Beløbet, der skal betales i grundskyld pr. 1. august, vil være nedsat, så årets samlede betaling svarer til beløbet i 2015 og 2016.

Alle berørte boligejere får automatisk fremsendt den ændrede ejendomsopgørelse i juni måned. Ejendomsopgørelsen vil vise beregningen af den gamle og den nye grundskyld, samt den samlede nedsættelse af betalingen.

Ejendomsvurdering

Alle henvendelser vedrørende ejendomsvurdering rettes til 

  • SKAT, Skattecenter i København, telefonnummer 7222 1818.
  • SKAT Midt & Sydsjælland
  • Ejendomsvurderingen København, Rundforbivej 186-188, 2850 Nærum     

Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskatterne opkræves i 2 rater med forfald henholdsvis 1. februar og 1. august. Sidste rettidige indbetalingsdag i år 2017 er henholdsvis 10. februar og 10. august.  

For at være sikker på betalingen sker rettidigt og for at undgå unødige ekstra gebyrer er det en god ide at betale over pengeinstitutternes Betalingsservice. Så sker betalingen automatisk på sidste rettidige indbetalingsdato.  

Betalingsservice kan benyttes af alle med en konto i et pengeinstitut. Aflever indbetalingskortet i din bank, som herefter foretager tilmeldingen. Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, fremsender vi et indbetalingskort, 10-14 dage før forfaldsdagen, som du kan benytte til indbetalingen.  

Ved for sen indbetaling sender vi dig en rykker. Hvis du betaler for sent, skal du betale 0,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen. Hvis vi har sendt et rykkerbrev, skal du desuden betale 250 kr. i gebyr pr. gang. 

Hvis renter og rykkergebyr ikke er betalt ved årets udgang, bliver disse opkrævet sammen med næste års ejendomsskat.

Digital Post

Ejendomsskattebilletten og betalingskortene vil automatisk blive sendt til din digitale postkasse, medmindre du er blevet fritaget for modtagelse af digital post fra det offentlige.  

Find din ejendomsskattebillet

Hvis du bor i Gentofte Kommune, kan du finde dine ejendomsskattebilletter fra 2001 og frem, hvis ejendommen er beliggende i kommunen.

Køb og salg

Hvis du sælger din ejendom, skal du afmelde en eventuel Betalingsservice. Der udsendes ejendomsskattebillet og indbetalingskort til ny ejer. Da kommunen ikke foretager slutafregning, må køber og sælger selv foretage indbyrdes afregning i forbindelse med refusionsopgørelsen.