Kommuneplanlægning

Kommuneplanlægning er den overordnede planlægning og udstikker rammerne for al fysisk planlægning i kommunen. Læs mere om strukturen i Gentofte Kommunes kommuneplanlægning herunder.

Kommuneplanlægning er den overordnede planlægning og udstikker rammerne for al fysisk planlægning i kommunen.

Kommuneplanen må ikke stride mod de statslige interesser, landsplandirektiver og intentionerne i Den Regionale Udviklingsplan for Hovedstadsområdet.

Kommuneplanen er den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen. Planloven fastlægger, at der for hver kommune skal foreligge en kommuneplan, der skal omfatte en periode på 12 år. I hver ny valgperiode på 4 år skal der vedtages en strategi for kommuneplanlægning der skal danne grundlag for den næste kommuneplan og en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Fra strategi for kommuneplanlægning til kommuneplan 2017

Strategi for kommuneplanlægning var i høring fra den 1. december 2015 til den 2. februar 2016, Kommunalbestyrelsen vedtog, at de indkomne bemærkninger og forslag ikke gav anledning til at ændre strategien, men at forslagene ville indgå i Kommunalbestyrelsens overvejelser ved udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2017. 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 blev vedtaget den 28. august 2017 med 15 stemmer (C, A og V) for og 3 stemmer (D og Ø) imod. Kommuneplanprocessen blev gennemført som en integreret del af Gentofte-Plan.

Kommuneplan 2017 har fokus på Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel, Planer for kommunens bydele, Kulturarv, Byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik, Trafikale udfordringer, Detailhandel, Klimaforandringer og Bæredygtig udvikling.

Se Kommuneplan 2017 her.

Gentofte-Plan

Kommuneplan 2017 er en selvstændig del af Gentofte-Plan, som er kommunens strategiske styringsværktøj. I stedet for at have forskellige, men indbyrdes afhængige, styringsredskaber har kommunen samlet det hele i Gentofte-Planen.