Klage i forbindelse med lokalplanlægning - Gældende før den 28. januar 2015

Afgørelser i forbindelse med lokalplanlægning kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Der kan således ikke klages over de skøn, der er foretaget ved afgørelsen.

Klagefrist

Klagefristen er på 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Hvem skal modtage klagen

Klagen sendes til Gentofte Kommune, Plan og Byg, der som udgangspunkt senest 3 uger fra klagefristens udløb vil videresende denne til Natur- og Miljøklagenævnet. Det foretrækkes, at klagen sendes elektronisk til plan-byg@gentofte.dk

Gebyr 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret.

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Domstolene

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62, stk. 1.