Klage i forbindelse med lokalplanlægning

Afgørelser i forbindelse med lokalplanlægning kan påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Der kan således ikke klages over de skøn, der er foretaget ved afgørelsen.

Afgørelser vedrørende lokalplaner og kommuneplantillæg kan påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis en afgørelse offentligt bekendtgøres, vil klagefristen blive beregnet fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

 

Hvem skal modtage klagen

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan i særlige tilfælde indgives klager udenom Klageportalen. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Gentofte Kommune, plan-byg@gentofte.dk.

Du kan finde mere information om Planklagenævnet her. 

Du kan finde mere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet her.

 

Gebyr 

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Planklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

 

Domstolene

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62, stk. 1.