Klage i forbindelse med miljøvurdering - Gældende før den 28. januar 2015

Afgørelser om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Gentofte Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages. Efter § 16 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer kan klages over denne beslutning efter planlovens klageregler.

Klagefrist

Klagefristen er på 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Hvem skal modtage klagen

Klagen sendes til Gentofte Kommune, Plan og Byg, der som udgangspunkt senest 3 uger fra klagefristens udløb vil videresende denne til Natur- og Miljøklagenævnet. Det foretrækkes, at klagen sendes elektronisk til plan-byg@gentofte.dk

Gebyr 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret.

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Domstolene

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62, stk. 1.