Klage i forbindelse med miljøvurdering - Gældende fra 1. februar 2017

Afgørelser om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Gentofte Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages. Efter § 16 stk. 1 bekendtgørelse om lov nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer  med senere ændringer, kan klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.
Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med lokalplan kan således forelægges Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1, som ændret ved lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet.

Hvis plan eller program ikke er udarbejdet i henhold til lov eller pågældende lov ikke giver mulighed for klage kan myndighedens afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til  Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 stk. 2, som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan finde mere information om Planklagenævnet her. 

Du kan finde mere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet her.

 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis en afgørelse offentligt bekendtgøres, vil klagefristen blive beregnet fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

 

Hvem skal modtage klagen

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage uden om Klageportalen. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

 

Gebyr 

Det er en betingelse for behandling af klagen, i Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 for virksomheder.
Behandling af klagen påbegyndes, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

 

Domstolene

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62, stk. 1.