Klage i forbindelse med miljøvurdering

Afgørelser om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Gentofte Kommunes afgørelser om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planer, der er udarbejdet i henhold til planloven, kan påklages til Planklagenævnet. for så vidt angår retlige spørgsmål. 

 

Klagefrist

Klage skal indgives skriftligt inden 4 uger efter at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Klagefristen bliver beregnet fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

 

Hvem skal modtage klagen

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk

I særlige tilfælde kan man undtages fra at bruge klageportalen. 
Ønsker man at indgive sin klage uden om klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning herom – sammen med sin klage – til plan-byg@gentofte.dk eller Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Yderligere oplysninger kan fås på Planklagenævnet. 

 
 

Gebyr 

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr- for private 900 kr. og for virksomheder 1.800 kr.
Klagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnet.

 

Domstolene

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62.