Klage i forbindelse med miljøvurdering - Gældende fra 29. januar 2015 til og med 31. januar 2017

Afgørelser om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Gentofte Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages. Efter § 16 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændringer, kan klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.
Hvis plan eller program ikke er udarbejdet i henhold til lov eller pågældende lov ikke giver mulighed for klage kan myndighedens afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet efter planlovens klageregler.

Afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. planlovens § 58, stk. 1.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis en afgørelse offentligt bekendtgøres, vil klagefristen blive beregnet fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Hvem skal modtage klagen

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyr 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling.

Domstolene

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til planlovens § 62, stk. 1.