Et område ved Dyrehavevej 5 A-F

Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F og tillæg 20 til Kommuneplan 2013

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F og tillæg 20 til Kommuneplan 2013

Planernes formål er at fastlægge anvendelse af ejendommen Dyrehavevej 5 A-F til boligformål, tæt/lav bebyggelse, i form af rækkehuse og dobbelthuse.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende boligantal, bygningshøjde, bebyggelsens ydre fremtræden, byggefelter, parkering, bevaringsværdig bebyggelse, opholdsarealer og adgangsveje. 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2017 besluttet, at Lokalplan 378 med tilhørende tillæg 20 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt. Planerne blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (uden for Parti)) for og 2 stemmer (D og Ø) imod.

Planerne blev vedtaget endeligt med følgende ændringer:

§ 6.2 ændres, således at der i Byggefelt B kan opføres 17 rækkehuse i stedet for 18. Der fastlægges en byggelinje i Byggefelt B i en afstand fra byggefeltets sydlige afgrænsning svarende til et rækkehus.

Det fastlægges, at bebyggelsen enten skal holdes i mindst denne afstand fra afgrænsningen eller at bebyggelse imellem byggelinjen og byggefeltets sydlige afgrænsning kun kan opføres i 1 etager og med en maksimal højde af 3,5 m. § 5.5 ændres, således at der på strækningen langs banen kal indrettes 12 parkeringspladser for beboerne i rækkehusene og således, at der yderligere kan indrettes 6 parkeringspladser til beboerne i dobbelthusene, såfremt disse parkeringspladser ikke placeres andet steds inden for lokalplanområdet.

Af de krævede parkeringspladser til dobbelthusene skal 1 for hver bolig placeres på egen parcel, mens de resterende i alt 6 kan placeres inden for lokalplanområdet, herunder på parkeringsarealet langs banen. Det areal, der i henhold til § 5.5 skal indrettes som grønt område, skal beplantes med træer.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet:
”Nye Borgerlige stemmer imod, idet der er tale om en fortætning i et i forvejen trafikbelastet område jf. høringssvar fra naboer og grundejerforening.
Nye Borgerlige mener Gentofte Kommune har fremmet et bestemt projekt og tilsidesat bestemmelserne i Planloven om afholdelse af et formøde, hvorfor processen i realiteten er ugyldig. Nye Borgerlige har indgivet klage herom til Ankestyrelsen.”


Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet:
"Det er Enhedslistens indtryk, at der ikke har været en ordentlig dialog med borgerne i området og at der er flere forhold, der ikke har været forelagt det politiske niveau.”

 

Se planerne her

Se lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F med sammenfattende miljøredegørelse her

Se kommuneplantillæg 20 til Kommuneplan 2013 her

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,