Rygårds Allé 7-11

Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11 og tillæg 21 til Kommuneplan 2013

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11 og tillæg 21 til Kommuneplan 2013

Lokalplanen giver mulighed for at ombygge den eksisterende 2 ½ etagers bygning mod Rygårds Allé, således at den fremstår som en 3 etagers bygning med penthouse. Den eksisterende 1 etage bygning bagved dette etagehus ombygges og vil supplere arealet til lejligheder i stueetagen. Små atriumhaver vil supplere dagslyset i boligerne. 

Der vil kunne indrettes 20 boliger i de eksisterende etagehus og 3 dobbelthuse i baggården. 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende boligantal, bygningshøjde, bebyggelsens ydre fremtræden, byggefelter, parkering, bevaringsværdig bebyggelse, opholdsarealer og adgangsveje. 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2017, pkt. 3, besluttet, at lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7 -11 med tilhørende forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.

Plannerne blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (Ø) imod. Christian Buje Tingleff deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 

Planerne blev vedtaget med følgende ændringer:

At etageantallet i Byggefelt A udgår og den maksimale bygningshøjde fastsættes til 11 m, svarende til højden på den eksisterende bygning, og idet der ikke tillades opholdsaltaner mod Rygårds Allé, og at kommuneplantillægget, der udgør rammen for lokalplanlægningen, ændres således, at den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12 m.

Endvidere fastlægges:

  • at der ikke tillades tagterrasse inden for Byggefelt A.

  • at byggefelterne i lokalplanens kortbilag målsættes som følgende: Byggefelt A: bredde 12,5 meter (øst-vest) og længde 49 meter (nord-syd), Byggefelt B: bredde 11,1 (øst-vest) og længde 49 meter (nord-syd), Byggefelt C-E: bredde 12,5 (øst-vest) og længde 13 meter (nord-syd).

  • at der i byggefelt A kan gives tilladelse til at etablere maskinhuse til elevatorer med en maksimal højde af 1 m over taget i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde lovkrav i forbindelse med driften af elevatorer.
 

Se planerne her

Se lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11 her

 Se kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2013 her

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,