Genvejsmenu

Bernstorff Slotshave

Lokalplan 384 for Bernstorff Slotshave

Lokalplan 384 - Bernstorff Slotshave

Planens formål er at bevare området som et enestående værdifuldt kulturhistorisk og rekreativt grønt bymiljø ved at sikre helhed i anvendelse, herunder anvendelse af bebyggelse i samspil med benyttelsen af skov og park. Desuden er det lokalplanens formål at sikre stedets mange bevaringsværdige bygninger.

Lokalplanen omfatter hele Bernstorff Slotshave og fastlægger, at der ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse kan foretages hegning, bortset fra der, hvor lokalplanen konkret angiver mulighed for placering af nyt hegn.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2017 enstemmigt vedtaget lokalplan 384 endeligt.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer (fremhævet med fed skrift):

 • § 3.2. – at teksten ændres til ”Eksisterende bygninger i området må kun anvendes i overensstemmelse med den givne fredning og områdets funktion som rekreativt grønt område.
 • § 5.1. – at teksten ændres til ”Vejene i området skal bibeholdes med deres nuværende beliggenhed, udformning og omfang jf. kort side 18.”
 • I kap. vedr. ”forslagets forhold til anden planlægning og lovgivning” side 19, om ”Fredning og bevaringsplanlægning indføjes følgende: Fredningsdeklarationen vedrørende arealfredningen af Bernstorff Slotshave bestemmer bl.a.

  ”Ejendommen matr.nr. 22b af Gentofte by, Jægersborg sogn, matr.nr. 1aa Bernstorff by, Jægersborg sogn, matr.nr. 1alu og 1alv Bernstorff by skal i sit fulde omfang bevares som rekreativt grønt område og være tilgængelig for offentligheden i det omfang, som den givne parkmæssige udformning forudsætter.

  Der kan i Bernstorff Slotshave foretages alle sådanne ændringer, som tjener til dens opretholdelse og udbygning som rekreativt område.

  Der kan ikke i Bernstorff Slotshave anbringes bygninger, boder eller skure hvis tilstedeværelse ikke tjener dens formål som park.

  Der må ikke anbringes master eller lignende, med mindre de tjener belysnings- eller trafikformål, og der må ikke anbringes reklameskilte eller andre for slotshaven skæmmende indretninger.

  Det skal være muligt at foretage sådanne mindre ændringer i Bernstorff Slotshaves afgrænsninger, som er nødvendige til udvidelse af de tilstødende veje.

  Undtagen fra fredning er en smal strimmel i slotshavens nord- østlige hjørne imellem Femvejen og ridestien, som for tiden er overladt til Gentofte Kommune.”

 

Se lokalplanen her

Se lokalplan 384 for Bernstorff Slotshave her.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,