Genvejsmenu

Et område ved Lemchesvej

Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej

Planens formål er at fastholde den eksisterende bygningsvolumen i området. Lokalplanen fastsætter at der kun må bygges i en etage med en bygningshøjde på maksimalt 6 meter.

Lokalplanens bestemmelser erstatter tilsvarende bestemmelser om etageantal og bygningshøjde i Lokalplan 91 for et område omkring A.N. Hansens Allé. De matrikler, som er omfattet af Lokalplan 388, vil også være omfattet af Lokalplan 91 og 91.1.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2017 vedtaget lokalplan 388 endeligt. Planen blev vedtaget med 15 stemmer (C+A+V) for, og 2 (D) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme. 

Der foreligger stemmeforklaringer fra Poul V. jensen og Ann-Kathrine Karoff (D).

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer.

 

Se planerne her

Se lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej her.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,