Genvejsmenu

Rækkehuse på Tranegårdsvej 70

Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70

Luftfoto af lokalplanområdet

Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tre rækkehuse på hjørnet af Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. Planen sikrer at den nye bebyggelse tilpasses det eksisterende område ved at regulere byggeriets omfang og facadeudtryk. Boligerne kan opføres i maksimalt 3 etager, hvor den øverste skal opføres som tagterrasse.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2017 vedtaget Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 endeligt. Lokalplanen blev vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, D) for og 1 (Ø) imod.

Der foreligger stemmeforklaringer fra Jeanne Toxværd (Ø). 

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændring i forhold til høringsforslaget:

  • Det ugennemsigtige værn omkring byggeriets tagterrasse, skal opføres i matteret glas, for at reducere skyggegener.


Se planerne her

Se lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 her.

 

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs mere om lokalplanens retsvirkninger her.

 

Klage

Klagen skal indgives ved brug af klageportalen. Klageportalen kan tilgås via Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Læs mere om klage i forbindelse med lokalplanlægning her.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,