Klimatilpasning af Gentofterenden - Gentofte Kommune

Klimatilpasning af Gentofterenden

Novafos og Gentofte Kommune klimatilpasser Gentofterenden fra august 2017. Gentofterenden udvides i profilet, og rørene der løber under veje og Farumbanen gøres større. Det betyder, at når det regner kraftigt, vil vandet i højere grad kunne brede sig og fylde renden op, i stedet for at oversvømme haver og stier.

Vi har nu fået en aftale på plads med Banedanmark om sporspærring af Farumbanen omkring påsken 2018, og snart skal vi vælge den entreprenør, som skal stå for arbejdet. Vi begyndte arbejdet i starten af august 2017 lokalt omkring Farumbanen og Ellemosevej, og projektet vil efter planen blive afsluttet i sommeren 2019. Arbejdet kommer til at foregå i etaper langs med renden. Vi vil informere nærmere, inden opstart på nye etaper i anlægsarbejdet. I månederne op til anlægsstart vil der være forskelligt forberedende arbejde i området.

Se mere information på http://samvejr.dk/projekt/klimatilpasning-af-gentofterenden

Vi kontakter naboer som bliver direkte berørt

Hvis du bliver direkte berørt af projektet, eller har været i dialog med Gentofte Kommune eller Novafos om yderligere information, har du formentlig allerede hørt fra os i løbet af april-maj 2017. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Se kontaktoplysninger på projektlederne nederst på siden.

Informationsmøde juni 2017

Gentofte Kommune og Novafos afholdt informationsmøde om projektet og anlægsarbejdet tirsdag den 20. juni 2017 på Dyssegårdsskolen. Her hørte omkring 100 naboer mere om det endelige projekt, anlægsarbejdet, tidsplanen, og hvad vi gør for at mindske gener for naboer og brugere af renden under anlægsarbejdet. Se præsentation og plancher nedenfor.


Præsentation fra informationsmødet den 20. juni

Plancher fra informationsmødet den 20. juni

Vær med i følgegruppen

Følgegruppen for projektet fortsætter under anlægsarbejdet, så vi fortsat kan være i dialog om fx trafikomlægninger og information under anlægsarbejdet. Hvis du ikke allerede er med i følgegruppen og ønsker at blive det, skal du kontakte projektleder i Gentofte Kommune Stine Berg Andersen.

Det første møde i følgegruppen blev holdt 12. januar 2015. Ca. 25. personer fra følgegruppen deltog på mødet. Se her præsentationen og referat fra mødet.

Du kan se præsentation fra følgegruppemøde her 
Du kan læse referatet fra følgegruppemødet her

Det anden møde i følgegruppen blev afholdt den 21. september 2015, hvor vi fortalte om status og tidsplan for projektet.

Du kan se præsentation af følgegruppemødet her
Du kan læse referat fra følgegruppemødet

Spørgelystne naboer fik svar

I oktober 2014 holdt Gentofte Kommune og Novafos informationsmøde om udvidelsen af Gentofterenden for naboer og brugere. På mødet fik spørgelystne naboer og brugere af Gentofterenden svar på deres mange spørgsmål af projektledere og fagfolk, der forklarede detaljer i projektet ud fra opstillede plancher.

Se plancherne fra informationsmødet her:

Vi udvider Gentofterenden
Gentofterenden i 2016
Tidsplan
Beplantning
Oversigtskort

Nyt rekreativt område

Når vi er færdige med udvidelsen af Gentofterenden, vil området stadig kunne bruges som et rekreativt område. På den ene side af Gentofterenden vil der fortsat være gang- og cykelsti – pendlersiden. På den anden side vil der være et grønt, skrånende område med en smal sti af grus - natursiden. Området vil fortsat have gangbroer på tværs af renden og vil kunne bruges som i dag til gang, løb, cykling og ophold.

Ny beplantning langs med renden

Det er nødvendigt at fælde kastanjetræerne langs med Gentofterenden for at give plads til udvidelsen. Der kommer ny beplantning langs hele renden. Det vil være træer og anden beplantning, som trives godt i et til tider fugtigt miljø. Træer placeres, så området bliver åbent og trygt at færdes i.

Klimatilpasningen af Gentofterenden løser ikke alle problemer med oversvømmelser

Vi udvider Gentofterenden, så den kan rumme mere regnvand. Når det ikke regner, vil vandet løbe lige så stille i bunden af Gentofterenden. Når det regner kraftigt, vil vandet til gengæld brede sig og fylde hele Gentofterenden op i stedet for at løbe over stier og ind i haver. Natursiden af renden vil blive oversvømmet, mens pendlersiden vil forblive tør. Renden udvides også i de rør, som løber under veje og Farumbanen, så der bliver plads til mere vand hele vejen gennem renden.

Vi udvider renden, så den kan klare kraftige regnskyl op til en 10-års regn, altså en regn der hvert år statistisk set er 10 % sandsynlighed for, at vi oplever. Ved kraftigere regnskyl og skybrud vil der stadig være risiko for oversvømmelser af grunde og stier.

Gentofte Kommune og Novafos arbejder tæt sammen om klimatilpasningen af Gentofterenden

Klimatilpasningen af Gentofterenden er et fælles projekt i Gentofte Kommune og Novafos. Vi har en fælles interesse i færre oversvømmelser og et velfungerende afløbs- og vandløbssystem. Gentofterenden er udpeget som et af ni risikoområder i kommunens nye klimatilpasningsplan. Klimatilpasningen af Gentofterenden er tæt forbundet med klimatilpasningen i Københavns Kommune. Vi har indgået et samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR om på længere sigt at løse problemerne med oversvømmelserne i området.

Vi informerer undervejs

I løbet af anlægsprojektets faser, vil vi informere de nærmeste naboer og brugere. Vi udsender desuden nabobreve og skilter langs renden, ligesom du kan læse om projektet på Novafos' side om klimatilpasning og på www.gentofte.dk/gentofterenden og på Gentofte Kommunes Facebookside.

Hvis du ønsker at få besked om akutte ændringer i anlægsarbejdet, kan du tilmelde dig Novafos' SMS-service på Novafos' selvbetjeningsside. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte:

 

Projektleder hos Gentofte Kommune:

Stine Berg Andersen 
Telefon: 39 98 82 44
stia@gentofte.dk

 

Projektleder hos Novafos:

Arne Kristensen

Telefon: 39 45 69 01

ark@nordvand.dk