Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

Gentofte og NOVAFOS er i færd med at planlægge, hvordan vi klimatilpasser afløbssystemet og gør kommunens veje, bygninger og private matrikler mere robuste overfor oversvømmelser fra kraftige regnhændelser og skybrud.

Aktuelt lige nu!

Der er d. 26. marts 2018 udsendt et orienteringsbrev til grundejere og beboere på Mosegårdsvej (øst for Sognevej), Toftekærsvej (øst for Sognevej), Øxnevej, Snogegårdsvænget, Mosegårdsvænget, Høvænget og Agertoften. De har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet eller planer om ændring af adgangen fra vej til egen grund.

Hvis du har bemærkninger, bedes du kontakte en af projektets to projektledere senest fredag den 13. april 2018. Kontaktoplysninger findes nederst på denne side. Send gerne dine bemærkninger på mail.

Vi forventer at starte entreprenørarbejdet midt i maj 2018 og regner med at være færdige midt i januar 2019. Beboerne i kvarteret vil blive kontaktet med nærmere information om anlægsarbejdet.

Du kan se orienteringsbrevet på dette link. Orienteringsbrev.
Du kan se en situationsplan af projektet på dette link. Situationsplan.
Du kan se en tegning af vejbedene på dette link. Udformning og placering af vejbede.
Du kan se en tegning af renderne på disse to link. Render på Øxnevej. Render på Snogegårdsvænget.

 

Mosegårdskvarteret ligger ved Nymosen, der har kapacitet til at optage store mængder regnvand fra oplandet. Kvarteret er derfor udvalgt som et af de første klimatilpasningsområder i kommunen. 

Udfordringen

Vi ved at der vil komme hyppigere og kraftigere regnmængder og at det eksisterende kloaknet ikke har kapacitet til at optage de store mængder regnvand i spidsbelastningerne. Derfor oplever vi oversvømmelser og opstigning af kloakvand på udsatte steder. Vi har mulighed for at iværksætte initiativer, der forsinker regnvandet lokalt, således at kloaknettet får længere tid til at lede regnmængderne væk eller lede det på overfladen eller via rør til et vandløb, en sø eller havet.

Projektet

Mosegårdsvej og Toftekærsvej med sideveje skal sikres mod fremtidige oversvømmelser fra regnvand fra opstigende kloakker og overfladevand på vejarealer. Samtidig skal tilbageholdelsen af regnvand i dette område bidrage til, at andre områder længere nede i systemet ikke belastet så hårdt. Dette gennemføres ved at omlægge regnvandets vej fra det traditionelle kloaksystem (hvor regnvand og spildevand ledes i et fællessystem) til et system, hvor regnvandet separeres fra kloakken og ledes via regnbede, vandrender og mindre rørføringer under jorden til bassiner i Nymosen. På ubenyttede græsarealer i Nymosens nordligste del etableres to nye regnvandssøer, der skal fungere som forsinkelsesbassiner, der også renser vandet inden det ledes til mosen. Det er intentionen, at de nye regnvandssøer skal bidrage til Nymosens eksisterende værdier ved at tilføre nye rekreative oplevelser for mennesker og nye biotoper for flora og fauna.

Det vandtekniske projekt, der omfatter regnvandshåndtering såsom vandafledning, -forsinkelse og –rensning, vil fremadrettet driftes og vedligeholdes af vandforsyningsselskabet NOVAFOS. Forudsætningerne for det tekniske projekt er komplekse og kræver specialistviden, derfor varetager det rådgivende ingeniørfirma NIRAS projekteringen.

Når vi klimatilpasser på vejarealer er der naturligt en del af projektet, som ikke handler om konkret vandhåndtering. Det kan være supplerende beplantning, trafiktiltag, placering af byrumsinventar eller lignende. Det er et kommunalt anliggende. Det er særligt den del, der har almen interesse. På vejarealer kigger vi derfor også på placeringer af indkørsler, parkeringsforhold, hastighedsregulering, oversigtsforhold mv. På de grønne arealer er det naturligt også at undersøge om der kan opstå nye kvaliteter i form af oplevelser eller rekreative faciliteter når vi klimatilpasser. Det kalder vi merværdi. I den forbindelse inddrages områdets brugere for at målrette projektet til deres hverdag.

Pilotprojekt

Mosegårdskvarteret er et af de første villakvarterer i kommunen, hvor vi planlægger at udføre en alternativ regnvandshåndtering på vejarealer. Derfor er der mange ubekendte faktorer og mange spørgsmål, der skal besvares undervejs i projektet. Gentofte kommune og NOVAFOS har indgået partnerskab med task force Klikovand , der er en regional enhed med fokus på rådgivning indenfor klimatilpasning. Sammen har vi tilrettelagt et borgerinddragelsesforløb, der skal udvikle projektet og samtidig samle erfaringer til en drejebog for, hvordan den fremtidige proces for klimatilpasningsprojekter på vejarealer i kommunen skal foregå – en Gentoftemodel for klimatilpasning om man vil.

Det er målet at drejebogen på sigt vil blive suppleret af et løsningskatalog for de tekniske og designmæssige løsninger som Gentofte kommune anvender når vi klimatilpasser vejarealer.

Du kan se en plan for borgerinddragelsen her. Diagram for borgerinddragelse.

Økonomi

Projektet er et såkaldt medfinansieringsprojekt, der er finansieres ved at Gentofte kommune optager et lån i Kommunekredit til afholdelse af anlægsudgifterne. Lånet betales over 30 år af vandforsyningsselskabet NOVAFOS via de brugerbetalte takstmidler. Den samlede projektøkonomi vil blive fastlagt når der er gennemført et anlægsudbud af opgaven i efteråret 2017. Herefter skal Kommunalbestyrelsen endeligt godkende projektøkonomien.
Det alternative klimatilpasningsprojekt er billigere end et traditionelt kloakprojekt (som typisk vil være en udvidelse af de eksisterende underjordiske rørføringer) og samtidig er det mere bæredygtigt.

Aktiviteter

Klimacafé d. 13. juni på Vangede Bygade

En solrig eftermiddag i juni bød projektgruppen på en kop kaffe og en uformel snak om projektet på forpladsen ved SuperBrugsen. Der var en del forbipasserende, der standsede op og spurgte ind til de indledende tanker om klimatilpasning i Nymosen og generelt til, hvad der er af planer i Vangede. Flere af de besøgende tilmeldte sig infomødet, der afholdtes ugen efter på Vangede Bibliotek. De spørgsmål og emner, der berørtes på klimacaféen inspirerede projektgruppen til tilrettelæggelsen af den videre dialogproces.

Klimacafé

Infomøde d. 19. juni 2017

Der afholdtes et infomøde på Vangede Bibliotek lige før sommerferien, hvor deltagerne fik mulighed for at dele deres umiddelbare tanker og meninger om klimatilpasning i kvarteret i projektets indledende fase. På mødet fremlagde rådgiverne de tekniske forundersøgelser og efterfølgende havde deltagerne mulighed for at kommentere på resultaterne.

Deltagerne satte sig efterfølgende i mindre grupper og drøftede lokalområdets potentialer og udfordringer med henblik på at give projektgruppen input til det kommende skitseforslag.

Præsentationen fra infomødet kan du se her. Præsentation fra infomødet.

 

Dialogmøde d. 30. august 2017

På den anden workshop blev deltagerne præsenteret for landskabsarkitekternes første skitser til udformning af hhv. regnbede på vejarealer og regnsøer i Nymosen. Herefter fik deltagerne mulighed for at kommentere og give input til de præsenterede løsninger, med henblik på at tilpasse forslagene til de lokale forhold.
Du kan se præsentationen fra mødet her. Præsentation workshop 2.

Fernisering d. 3. oktober 2017

Der er afholdt en fernisering på Vangede bibliotek, hvor det endelige skitseforslag blev præsenteret for de borgere, der har været aktivt deltagende i udviklingsprocessen. Forslaget blev godt modtaget og der blev spurgt interesseret ind til projektets detaljer til de fagfolk, der stillede op til dialog om teknik, landskab, plantevalg, miljø, drift, økonomi og meget andet.

Præsentationen fra ferniseringen kan du se her. Præsentation fra fernisering.

Forslaget er udstillet på bibliotekets 1. sal i uge 41, hvor det kan opleves trykt på plancher. Du har også mulighed for at se plancherne digitalt her. Plancher fra fernisering.

FAQ

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om projektet og klimatilpasning generelt. FAQ (kommer snart)

Supplerende materiale

Du kan hente yderligere information om klimatilpasning generelt på disse sider:

Novafos
Klikovand
Dansk Meteorologisk Institut
Klimatilpasning.dk
LAR i Danmark
Susdrain.org
Københavns kommune LAR-håndbog
Rørcenteranvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål til projektet eller ønsker du at bidrage til projektets udvikling, så er du velkommen til at skrive til projektgruppen.

GENTOFTE KOMMUNE
Jakob Zabel
Landskabsarkitekt | proceskonsulent
jcza@gentofte.dk

NOVAFOS
Jacob Dyrby Petersen
jdp@novafos.dk

Novafos er vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.