Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

Gentofte og NOVAFOS er i færd med at planlægge, hvordan vi klimatilpasser afløbssystemet og gør kommunens veje, bygninger og private matrikler mere robuste overfor oversvømmelser fra kraftige regnhændelser og skybrud.

Aktuelt lige nu

For at vi kan lægge ledninger og grave ud til vejbede, bliver vi desværre nødt til at lukke Toftekærsvej og Mosegårdsvej helt eller delvist i løbet projektets kommende etaper.

I uge 42 spærres etape 4.1, der er strækningen på Toftekærsvej mellem Øxnevej og Snogegårdsvej. Spærringen forventes at vare frem til slutningen af november. 

Efterfølgende vil etaperne 4.1 til 4.4 på Toftekærsvej og 3.3 og 3.4 på Mosegårdsvej blive lukket helt eller delvist efterhånden som anlægsarbejdet skrider frem.

 Kort, der viser afspærring af strækningen på Toftekærsvej mellem Øxnevej og Snogegårdsvej

Du kan se informationsbrevet om opstart af anlægsarbejdet af 25. juni 2018 på dette link. Informationsbrev.

 Du kan se orienteringsbrevet om projektet af 26. marts 2018 på dette link. Orienteringsbrev.

Du kan se en situationsplan af projektet på dette link. Situationsplan.

Du kan se en tegning af vejbedene på dette link. Udformning og placering af vejbede.

Du kan se en tegning af renderne på disse to link. Render på Øxnevej. Render på Snogegårdsvænget.

Mosegårdskvarteret ligger ved Nymosen, der har kapacitet til at optage store mængder regnvand fra oplandet og lede det videre, indtil det via vandløbene i Gentofte og København samt bl.a. Emdrup Sø og de indre søer til sidst ender i Øresund. Kvarteret er derfor udvalgt som et af de første klimatilpasningsområder i Gentofte Kommune.

 

Udfordringen

Vi ved at der vil komme hyppigere og kraftigere regnmængder og at det eksisterende kloaknet ikke har kapacitet til at optage de store mængder regnvand i spidsbelastningerne. Derfor oplever vi oversvømmelser og opstigning af kloakvand på udsatte steder. Vi har mulighed for at iværksætte initiativer, der forsinker regnvandet lokalt, således at kloaknettet får længere tid til at lede regnmængderne væk eller lede det på overfladen eller via rør til et vandløb, en sø eller havet.

FAQ

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om projektet og klimatilpasning generelt. 

 • Hvad er formålet med projektet?

Svar: Området klimatilpasses for at minimere risikoen for oversvømmelser. Det betyder blandt andet:

 • At risikoen for oversvømmelse på private matrikler forhindres (til en 100-årshændelse) og risikoen for oversvømmelse på terræn/vejareal minimeres (til en 5-årshændelse)
 • at projektet bidrager til generel aflastning af spildevandssystemet i Gentofte Kommune
 • at der ved ekstreme regnhændelser, vil ske overløb med renset vand i stedet for med urenset vejvand og spildevand.  

 

 • Hvor er de ovennævnte merværdier i projektet?

Svar: Ud over at forhindre oversvømmelser bidrager projektet merværdierne nedenfor. Området forskønnes med nye regnbede, vejbede og træerfartdæmpning på Mosegårdsvej og Toftekærsvejarealet mellem Mosegårdsvej og Nymosen forskønnes med bassiner/vandhuller og en slynget gangbroder anlægges nye overkørsler og foretages delvis renovering af fortovene.

 • Hvad er 5-årshændelser og 100-årshændelser?

Svar: X-årshændelser er hændelser der statistisk set indtræffer hvert x’ende år. Et regnvejr, der har intensitet som en 5-årshændelse, vil statistisk set indtræffe hvert femte år, men kan godt forekomme flere gange det ene år, for så først at indtræffe igen 8 år senere. Man kan se på det som kast med en terning.

 • Bliver der støj og snavs?

Svar: Ja, vi kan desværre ikke undgå, at der vil forekomme støj og snavs ifm. anlægsarbejderne. Der er dog truffet nødvendige forholdsregler, som f.eks. at entreprenøren skal sørge for at feje adgangsvejene til byggepladserne og overholde kommunes direktiv vedrørende støj.

 • Kan vi få kompensation for gener?

Svar: Nej, der ydes ikke kompensation for gener.

 • Skal I ind på min grund?

Svar: Vi skal som udgangspunkt kun ind på din grund og arbejde, ifm. med eventuelle mindre tilretninger af belægningen mellem jeres indkørsel og fortovet eller, hvis I ønsker at tilslutte regnvand fra jeres tag til det fremtidige regnvandssystem.

 • Hvor skal beboere parkere i anlægsfasen?

Svar: Der kan være perioder i anlægsfasen, hvor det ikke vil være muligt at parkere i eller ved egen indkørsel. Sådanne perioder holdes naturligvis så korte som muligt, men forventes at kunne tage op til ca. 14 dage på nogle strækninger. Det er vigtigt, at midlertidige parkeringsforbud overholdes, da det ellers vil forsinke og fordyre projektet – med øgede gener for naboerne til følge.

 • Hvorfor kan vi ikke køre ind i vores indkørsel i så lang tid?

Svar: På nogle strækninger er der beton der skal hærde, på andre skal der graves for rør eller faskiner. Det er prioriteret at bruge anlægsmidlerne på de permanente løsninger frem for på en midlertidig foranstaltning som køreplader. Det forlænger udførelsesperioden at tage køreplader af og på hele tiden ligesom køreplader ikke er nogen garanti for at beton ikke tager skade under hærdningen. Undtaget er ejendomme, hvor der skal køreplader på af hensyn til brandkrav – her kommer der plader på, indtil en brandbil vil kunne køre ind uden plader.

 • Hvad sker der i tilfælde af brand eller akut sygdom?

Svar: I sådanne tilfælde tages der ikke hensyn til anlægsarbejderne. Politi og beredskab er orienteret om de igangværende arbejder og træffer nødvendige forholdsregler.

 • Hvad sker der med niveauforskellen ved min indkørsel/indgang, når nu fortovet hæves?

Svar: Projektet retter privat belægning op i såkaldt ”rimeligt omfang”, så vi ikke efterlader en kant. Dette indbefatter dog ikke fuld opretning helt til facaden for at undgå knæk i den private belægning.

 • Vandet fra min private belægning kan ikke længere løbe ud over fortovet, som det kunne før. Hvad vil kommunen gøre ved det?

Svar: Det er ikke tilladt at lede overfladevand over skel uden særlig aftale (se nedenfor vedr. tilkobling af tagvand). Derfor kan kommunen heller ikke bidrage til betalingen for private afvandingsløsninger (vejbrønde, linjeafvanding, faskiner, m.v.), som er nødvendige som følge af fortovsrenoveringen. Grundejer kan bede om tilbud fra kommunens entreprenør til dette, og vi hjælper gerne med råd og vejledning i mindre omfang.

 • Hvad skal jeg som grundejer selv betale for, hvis jeg vil udvide min indkørsel?

Svar: Alle arbejder på privat areal + asfaltrampe + kørebanefliser + chaussésten i bagkant + eventuel flytning af vejbrønd + retablering ved eventuel nedlagt indkørsel. Grundejer kan tilkøbe arbejderne på offentligt areal via fortovsrenoveringen og vil i så fald kun skulle betale merprisen. Husk, at der skal søges om tilladelse til udvidelse/nyetablering af både overkørsler og gående adgange.

 • Hvorfor er de nye kantsten så høje?

Svar: Det forbedrer trafiksikkerheden for fodgængere, når bilister kun langsomt kan køre op på fortovet. Det er lettere at holde overfladevand på kørebanen, til der er plads i kloakken i tilfælde af skybrud.

 • Kan mit tagvand tilsluttes til det nye system så det dermed ikke belaster kloakledningen?

Svar: Projektet tager udgangspunkt i at private husstande tilslutter sig det nye system og bidrager til klimatilpasningen. Det er dog ikke hensigtsmæssigt for alle ejendommene i området. Se mere på Gentofte Kommunes hjemmeside og i tilsendte informationsbreve. Husk at se jævnligt efter i din e-boks.

 • Betaler Gentofte Kommune eller Novafos A/S for at mit tagvand afkobles fællessystemet og tilkobles det nye system?

Svar: Da tagvandet ikke holdes inden for matriklen, er der desværre ikke mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget eller anden financiering. Den enkelte grundejere må derfor selv betale for de nødvendige arbejder på egen matrikel. Projektet medtager de nødvendige arbejder fra matrikelskellet.

 • Skal jeg være bange for at mit hus får sætningsskader som følge af anlægsarbejdet?

Svar: Gentofte Kommunes rådgiver vurderer bl.a. på baggrund af afstanden fra nærmeste facade til gravetracéerne, at risikoen for sætningsskader er minimal. Gentofte kommune foretager fotoregistreringer på enkelte ejendomme, hvor det vurderes at en evt. risiko vil være størst. Der bliver herudover gennemført en nøje overvågning af vibrationspåvirkning, således at arbejdet omgående kan standses, hvis der mod forventning skulle opstå risiko for sætninger.

 • Hvem betaler, hvis mit hus får en skade?

Svar: Såfremt der mod forventning måtte ske en skade, er der tale om en forsikringssag, hvor man skal melde det til sit forsikringsselskab, som tager fat på skadevolders forsikringsselskab. (akkurat som ved en bilskade).

 • Hvorfor skal nogle af bygningerne fotoregistreres?

Svar: Enkelte ejendomme i området tæt på mosen, bliver fotoregistreret udvendigt. Fotoregistreringen gør det muligt at identificere og tidsfæste eventuelle skader på en ejendom. Hvis der mod forventning skulle opstå skader i forbindelse med anlægsarbejdet, vil fotoregistreringen gøre det lettere at dokumentere, at skaden er sket i anlægsperioden, og det vil lette sagsbehandlingen efterfølgende. Byggelovens §12 indeholder bestemmelser og varsling af anlægsarbejder til omliggende grunde. Se Byggeloven på retsinformation.dk


 • Hvilken betydning vil projeket have for de §3-beskyttede naturoråder i Nymosen?

Svar: Der er lavet VVM-screening (screening for vurdering af virkning på miljøet) på projektet, og det vurderes ikke at projektet vil have negativ indvirkning på naturen i Nymosen. Tvært imod vil projektet forhindre forurening af mosen.

 • Er der større omlægninger af busruter eller lignende?

Svar: Nej, der sker ændringer af buslinjerne i området.

 • Hvor kan jeg få mere information om projektet og klimatilpasningen af Gentofte Kommune?

Svar: Se mere om klimatilpasning i det supplerende materiale nedenfor. Følg projektet her på hjemmesiden eller følg Gentofte Kommune på Facebook. Du er også velkommen til at kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor.  

 

BOR DU I PROJEKTOMRÅDET, SÅ HUSK AT HOLDE ØJE MED DIN E-BOKS OG MED DIN ANALOGE POSTKASSE

Supplerende materiale

Du kan hente yderligere information om klimatilpasning generelt på disse sider:

Novafos
Klikovand
Dansk Meteorologisk Institut
Klimatilpasning.dk
LAR i Danmark
Susdrain.org
Københavns kommune LAR-håndbog
Rørcenteranvisning for håndtering af regnvand på egen grund

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål til projektet eller ønsker du at bidrage til projektets udvikling, så er du velkommen til at skrive til projektgruppen.

GENTOFTE KOMMUNE
Mads Høhne Kromann
Skov- og landskabsingeniør | Projektleder – Anlæg
Telefon: 3998 8100
klimamosegaard@Gentofte.dk

NOVAFOS A/S
Martin Andersen
Civilingeniør | Projektleder - Afløbsteknik og private tilslutninger
Novafos@novafos.dk

RÅDGIVER- NIRAS A/S
Ezra Remy
Civilingeniør | Byggeleder
Telefon 2373 9683

Novafos er vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.