Gravetilladelse lovhjemmel - Gentofte Kommune

Gravetilladelse - Lovhjemmel

Retningslinjer for råden over vejareal - § 4. Gravetilladelser.

Tilladelser til opgravning i vejareal i forbindelse med anlæg eller reparation af offentlige forsynings- og kommunikationsanlæg samt ved anlægs-, bygge- og reparationsarbejder gives af Park og Vej, Opgavestiller og Salg. Ansøgningsskema kan rekvireres samme sted.

Uddrag af: Bekendtgørelse af lov om offentlige veje

Nr. 893 af 9. september 2009 Trafikministeriets lovbkg. Kapitel 11: Forskellig råden over offentlige veje

Nr. 893 af 9. september 2009 Trafikministeriets lovbkg. Kapitel 11: Forskellig råden over offentlige veje

 

Nr. 893 af 9. september 2009 Trafikministeriets lovbkg. Kapitel 11: Forskellig råden over offentlige veje

 

Opgravning m.v. af vejareal

§ 101.
På offentligt vejareal må der ikke uden vejbestyrelsens samtykke foretages nogen forandring, herunder foretages opgravning eller optages befæstelse, ligesom der ikke må graves, pløjes eller udføres andre lignende foranstaltninger, så nær vejarealet, at dette eller vejafmærkninger, skelsten m.v. beskadiges. Der må ikke uden vejbestyrelsens tilladelse foretages udgravning eller opfyldning nærmere vejens areal end 3 m, og gravens eller opfyldningens skråning mod vejen må ikke være stejlere end svarende til 2 gange højdeforskellen.

Stk. 2.
Den, som ved offentlige veje, herunder offentlige veje under anlæg, lader iværksætte byggeri, udgravning eller opfyldning, skal træffe de foranstaltninger, der efter arbejdets art og omfang er nødvendige for at afværge fare eller ulempe for færdslen og for at sikre mod udskriden eller beskadigelse af vejarealet eller af de ledninger, kabler, standere m.v. der er anbragt i arealet. Såfremt jordbundens art nødvendiggør det, kan vejbestyrelsen stille krav om iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger eller om en mindre skråningshældning eller fastsætte en større afstand fra vejen, inden for hvilken udgravning eller opfyldning ikke må foretages.

Stk. 3.
Den, som ved offentlige veje, herunder offentlige veje under anlæg, lader iværksætte byggeri, udgravning eller opfyldning, skal træffe de foranstaltninger, der efter arbejdets art og omfang er nødvendige for at afværge fare eller ulempe for færdslen og for at sikre mod udskriden eller beskadigelse af vejarealet eller af de ledninger, kabler, standere m.v. der er anbragt i arealet. Såfremt jordbundens art nødvendiggør det, kan vejbestyrelsen stille krav om iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger eller om en mindre skråningshældning eller fastsætte en større afstand fra vejen, inden for hvilken udgravning eller opfyldning ikke må foretages.

Uddrag af: Bekendtgørelse af lov om private fællesveje
Nr. 433 af 22. maj 2008 (Privatvejslov)
Trafikministeriets lovbkg. Kapitel 8:
 

Forskellig råden over private fællesveje

§ 50.
Nedlægning eller omlægning af underjordiske ledninger i private fællesveje samt anbringelse eller flytning af stangrækker, lysstandere og lignende på sådanne veje må kun foretages med vejmyndighedens godkendelse, medmindre andet følger af særlig lovgivning.

Stk. 2.
Uanset bestemmelserne i stk. 1. og § 49, stk. 4, kan ejeren af en ledning lade udføre uopsættelig reparationer af ledningen, men skal snarest foretage anmeldelse herom til Vejmyndigheden.

Stk. 3.
Grundejerne kan ikke modsætte sig udførelsen af foranstaltninger eller arbejder, der er godkendt i henhold til stk. 1 eller godkendt eller krævet af vejmyndigheden i henhold til § 49, stk. 4.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for de kommunale veje. Vejmyndighedens opgaver varetages af Kommunalbestyrelsens Teknik og Miljøudvalg og administreres af Park og Vej under Teknik og Miljø.

Retningslinjerne er udfærdiget med hjemmel i kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 af lov om offentlige veje og i kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008 af lov om private fællesveje.