Frit Valg - tilskud og ophør

Hvis du som forælder søger tilskud til privat pasning, kan du her få et overblik over muligheder og regler for tilskud.

Tilskuddet gives:

 • Til børn fra 26 uger og indtil den måned de bliver 6 år eller det tidspunkt hvor barnet almindeligvis går i børnehaveklasse i en dansk folkeskole eller barnet udtræder af ordningen eller optages i et kommunalt tilbud. Der er ikke nogen begrænsning for hvor mange børn i en husstand, der kan ydes tilskud til.
 • Når barnet og forældremyndighedsindehaveren har folkeregisteradresse i Gentofte Kommune og pasningen foregår i Danmark.
 • Når aftalen om og betingelserne for ansættelse af en privat børnepasser, en selvstændig børnepasser af dagplejelignende karakter, eller aftalen om pasningsordning af institutionslignende karakter er godkendt af kommunen
 • Når forældre på barselsorlov eller børnepasningsorlov med et barn søger om tilskud til pasning af et andet barn
 • Fra den måned kommunen har modtaget ansøgningen og betingelserne for at modtage tilskud i henhold til Dagtilbudsloven er opfyldt. 
 • Modtaget kopi af dokumentation for betalingen.

Tilskuddet bortfalder eller gives ikke:

 • Til forældre der passer egne børn
 • Hvis den private ordning ikke opfylder barnets behov for støtte efter dagtilbudsloven, bør kommunen gå i dialog med forældrene med henblik på, at forældrene kan ansøge om at få barnet optaget i et dagtilbud med den nødvendige støtte
 • Hvis et barn har behov for særlig støtte efter servicelovens regler, kan kommunen beslutte ikke at yde tilskud til privat pasning
 • Til au pair aftaler
 • Når forældre har barselsorlov eller forældreorlov med et barn, kan de ikke samtidig få tilskud under Frit Valg ordningen til barnet

Ophør af ordningen:

 • Når forældrene ikke længere ønsker at modtage tilskud til privat pasning, skal det meddeles kommunen med 1 måneds varsel.
 • Hvis forældrene afbryder et pasningsforhold, og forældrene får udbetalt et tilskud, skal det for meget udbetalte tilskud betales tilbage
 • For at være omfattet af kommunens pasningsgaranti skal forældrene digitalt "booke" plads til barnet senest to måneder før et aktuelt pasningsbehov opstår. "Bookning" af pladser foregår via den personlige Genvej - se link i toppen og bunden af siden.

Tilskuddet udgør i 2017:

 • Tilskuddets størrelse er ens for alle børn indenfor samme aldersgruppe
 • Det skal mindst udgøre 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusiv udgifter til støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højest udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Det maksimale tilskud udgør i privat pasningsordning af institutionslignende karakter:

26 uger til 2 år     heltid kr. 6.852,00   deltid u. 39 timer ugentlig kr. 5.824,00

3 år til 5 år           heltid kr. 3.654,00     deltid u. 39 timer ugentlig kr. 3.406,00

Det maksimale tilskud udgør ved privat ansættelse af en børnepasser eller ved en dagplejelignende privat pasningsordning:

26 uger til 2 år      heltid kr. 6.852,00

3 år til 5 år            heltid kr. 3.654,00

Hvis barnet passes i færre end 37 timer, reduceres tilskuddet tilsvarende.

Øvrige økonomiske forhold:

 • Søskenderabat gives efter gældende regler
 • Friplads tilskud kan ikke søges
 • Tilskud til privat pasning indgår ikke ved beregning af ydelser til forældre efter den sociale lovgivning eller ved SU, idet tilskuddet er en pasningsydelse og ikke en kontant ydelse
 • Tilskuddet udbetales fra den måned, hvor kommunen har modtaget ansøgningen og aftalen er godkendt af kommunen
 • Tilskuddet betales månedsvis
 • Tilskuddet er ikke skattepligtigt for forældrene

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,