Madordning i daginstitutioner - Gentofte Kommune

Madordning i institutioner

Folketinget har besluttet, at der skal tilbydes et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner hver dag fra 1. januar 2011. I Gentofte Kommune kan forældre vælge ordningen til eller fra.

Forældrene og forældrebestyrelserne i Gentofte har tre valgmuligheder for frokostordning:

1) En kommunal frokostordning

2) En forældrearrangeret og forældrestyret frokostordning eller

3) Ingen frokostordning (dvs. madpakker med hjemmefra).

I oktober 2010 blev alle dagtilbudsledere informeret om valgmulighederne. I november var der høringsperiode, hvor forældrene fik lejlighed til at give deres mening til kende og forældrebestyrelserne skulle efterfølgende tage beslutning. I institutioner, hvor der både er en 0-2 års gruppe og en 3-5 års gruppe, skulle forældrene tage to valg. Et for hver aldersgruppe.

De tre modeller

1) Vælger forældrebestyrelsen en kommunal frokostordning

Børnene bliver tilbudt mad produceret i institutionens eget køkken – hvis en sådan produktion er mulig, eller vil få mad fra en ekstern leverandør. Kommunen er forpligtiget til at levere et sundt frokostmåltid alle dage. Økonomien og rammerne for ordningen er organiseret af Gentofte Kommune.

Forældrene betaler for dagtilbudsydelsen samt den af Gentofte Kommune fastsatte pris for den kommunale frokostordning. Den kommunale madordning er omfattet af reglerne for såvel fripladstilskud som søskenderabat.

Kommunen yder i en overgangsperiode tilskud til maden i tilknytning til vuggestuebørn. I 2011 ydes et tilskud svarende til 60% af udgifterne til frokostordningen, i 2012 40%, i 2013 20% for helt at bortfalde i 2014. 

2) Vælger forældrebestyrelsen en forældrearrangeret og forældrestyret frokostordning

Børnene bliver tilbudt mad produceret i institutionens eget køkken – hvis en sådan produktion er mulig, ellers fås maden fra en ekstern leverandør. Ordningen er organiseret og styret af forældrebestyrelsen.

Forældrene betaler kun Gentofte Kommune for dagtilbudsydelsen – uden mad. Herudover betaler forældrene den pris for frokostordningen, som forældrebestyrelsen har fastsat. Dette beløb må ikke overstige 1.000 kr./md.

Beslutter forældrebestyrelsen at oprette en forældrearrangeret frokostordning, yder kommunen fripladstilskud hertil, men ikke søskenderabat jævnfør gældende lovgivning. Ved en forældrearrangeret frokostordning behøver alle forældre (børn) ikke at være en del af ordningen.

Den enkelte forældrebestyrelse skal aflægge et selvstændigt regnskab for ordningen, som skal være 100% isoleret fra institutionens øvrige økonomi.

Forældrearrangeret frokostordninger er ikke fritaget for moms. Varetagelse af rykker- og inkassoprocedure påhviler forældrebestyrelsen. Derfor vil eventuelle tab blive fordelt over samtlige deltagere i den forældrearrangerede frokostordning, da ordningen økonomisk skal balancere ved årets udgang.

3) Daginstitutioner uden frokostordning

Forældre medbringer madpakker og betaler kun for dagtilbudsydelsen – uden mad.

De tre modeller gælder både for kommunale og selvejende daginstitutioner.
Et eventuelt til eller fravalg skal ske hvert andet år.
Det er dog muligt for forældrebestyrelsen at tilmelde sig den kommunale frokostordning løbende.

Gældende for alle 3 ordninger er, at frokostordningen kun omhandler frokostmåltidet. Derfor er det op til institutionslederne og forældrebestyrelserne om og på hvilken måde der skal serveres eftermiddagsmad.

Skovbørnehaver

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fritage skovbørnehaver for frokostordninger, så de tager madpakker med. 

Sunde børn i Gentofte

Børnemaden i Gentofte Kommunes prioriteres højt, sådan at kvaliteten af maden i dagtilbuddene bliver så høj som mulig, både for egenproduceret mad og mad leveret fra en ekstern leverandør. Målet er også fortsat at kunne tilbyde en høj grad af økologi.

Mad- og måltidspolitik

Gentofte Kommune har vedtaget en overordnet Mad- og måltidspolitik, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af lokale politikker bl.a. på 0-6 årsområdet. Arbejdet med lokale mad- og måltidspolitikker gælder både for institutioner med og uden en frokostordning.

Den overordnede politik forholder sig til kvalitets- og miljømæssige mål, fysiske og sociale rammer for måltidet, involvering og brugerinddragelse, graden af valgmuligheder og diæter samt udarbejdelsen af lokale politikker. Læs Gentofte Kommunes overordnede Mad og Måltidspolitik og referater fra Børne- og Skoleudvalgets møder