Forsøg med et skoledistrikt

Gentofte Kommune gennemfører aktuelt et forsøg, hvor de 11 folkeskoler samles i et skoledistrikt.

Skoledistrikterne sammenlægges i et forsøg på at sikre en fleksibilitet i fordelingen af børn, hvor vi kan opfylde flest mulige ønsker om en konkret skole.

Fokus på kvalitet med de nye distrikter 

Gentofte Kommune har fokus på, at kvaliteten i folkeskolerne er høj. Derfor udnyttes kapaciteten bedst muligt fx ved at samle børn i hele klasser.

Samling af børn i hele klasser har hidtil betydet, at det har været nødvendigt at ændre grænserne for de 11 skoledistrikter i forhold til antallet af børn i distriktet og kapaciteten. Forsøget med at samle skolerne i et distrikt gennemføres for at undgå at skulle ændre distrikter en eller flere gange om året.

Regler i forbindelse med forsøget

I forbindelse med forsøget er der vedtaget principper for fordeling af børn, som er nærmere beskrevet nedenfor. Du kan også læse nærmere om reglerne i ’Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen’ bilag B - se under Dokumenter. 

Principper for fordeling til 0. klasse

Når indskrivningsperioden er slut, vil alle indskrevne børn blive fordelt på de 11 folkeskoler.

Fordeling af pladser på den enkelte skole:

Når vi fordeler pladserne til den enkelte skole, sker det efter disse principper:

Børn, med søskende på skolen på indskrivningstidspunktet er omfattet af søskendegarantien, og tildeles derfor pladser på skolen først

  • Herefter tildeles pladser til børn, der har ønsket skolen.

  • Hvis der er flere, der ønsker skolen, end der er plads til, fordeles pladserne på skolen i forhold til gåafstand mellem bopæl og skole. De børn, der bor tættest på skolen, optages som udgangspunkt først.

  • Afstanden opgøres ud fra Gentofte Kommunes egne målinger, hvor der så vidt muligt er medtaget stier og genveje.

  • Undtagelsesvis kan det være andre børn end de børn, der bor tættest på skolen, der får tildelt pladser først. Dette sker for at sikre, at ingen børn ved indskrivningen til 0.klasse får mere end 2,5 km til skole, medmindre forældrene selv har ønsket skolen. Læs om skoleopland her

Hvis du skal starte i en ny skole som tilflytter til kommunen eller ønsker at skifte skole

Du kan optages på en af skolerne i Gentofte Kommune forudsat, at elevtallet giver mulighed for optagelse på den ønskede skole. Du kan få oplysninger om antal elever på de enkelte skoler og klassetrin ved henvendelse til Børn og Skole - Skoleindskrivning@gentofte.dk

Hvis du ønsker at skifte skole i Gentofte Kommune, kan du skifte til skoler, hvor der er under 23 elever i gennemsnit på klassetrinnet.

Hvis du ønsker optagelse på en skole i Gentofte Kommune og ikke er bosiddende i kommunen, kan du optages i klasser, hvor der er under 23 elever i gennemsnit på klassetrinnet.

Hvis du er tilflytter til kommunen, vil dit barn få plads i en af vores 11 skoler. Antallet af børn skal være under 25 i gennemsnit på årgangen. Kontakt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid for oplysning om, hvor der er plads.