Specialpædagogisk indsats - Gentofte Kommune

Specialpædagogisk indsats

I Gentofte Kommune oplever vi, at stadig flere sårbare børn og unge har brug for ekstra støtte enten i forbindelse med eller i stedet for det almindelige folkeskoletilbud.

Det kan være børn og unge med en eller flere vanskeligheder, som gør det svært for dem fagligt eller socialt at følge med i skolen.

Den udvikling der er sket betyder, at Gentofte kommune har særlig fokus på dette område de næste år. Især har der været en stor stigning på området med ”vidtgående specialundervisning”, hvor stigningen specielt er foregået inden for ADHD området (socialkognitive vanskeligheder).

Udviklingen er tilsvarende på landsplan, hvor forholdet mellem normalundervisningen og specialundervisningen har ændret sig i sådan en grad, at regering o.a. opfordrer kommunerne til at finde nye veje i det specialpædagogiske tilbud.

Der er en stor spændvidde i, hvad disse børn og unges problemstillinger betyder for deres muligheder for at gå i skole. Nogle børn har brug for meget specialiserede tilbud, andre børn kan med lidt støtte følge med i den almindelige folkeskole. I videst muligt omfang søger vi at give tilbud til sårbare børn i deres nærmiljø.
Det betyder, at vi gennem en inkluderende pædagogik og organisation prøver at kvalificere det specialpædagogiske tilbud gennem en systematisk og struktureret indsats, hvor skolerne udvikler deres undervisning, så de i højere grad kan matche alle børn og unge i et fællesskab, som skaber de bedste omstændigheder for de fleste af dem i deres lokale miljø på skolen.

Projektet fokuserer på skolernes opgave på følgende områder:

  • Skolernes kultur i forbindelse med arbejdet med inklusion – udvikling af en velkendt skolekultur, som understøtter det inkluderende arbejde, der foregår i hverdagen.
  • Udvikling af den differentierede undervisning på skolerne for at kvalificere normalundervisningen mht. planlægning, implementering og evaluering.
  • Udvikling af lærernes kompetencer vedrørende ledelse i klasserummet og andre nødvendige kompetencer mht. organisation, planlægning og tydelige strategier i arbejdet med børnene.

Den pædagogiske indsats bliver fokuseret på følgende områder:

  • Udvikling af inklusionsarbejdet som middel til at opnå ændrede organisation på specialundervisningsområdet og kommunikationen omkring denne indsats.
  • Fortsat udvikling af kommunens 5 kompetencecentre.
  • Udvikling og etablering af ”skærmede miljøer” på skolerne
  • Kvalificering af skolernes konferencesystemer på specialundervisningsområdet
  • Beskrivelse af vejledningsopgaven på skolerne
  • Kommunens visionsarbejde, Læring uden grænser, og den specialpædagogiske indsats