Specialpædagogiske kompetencecentre - Gentofte Kommune

Specialpædagogiske kompetencecentre

For at støtte gruppen af sårbare børn og unge, der har glæde af at være tilknyttet den almindelige folkeskole, har Gentofte kommune udviklet fem kompetencecentre, der udgør en del af den vifte af tilbud, kommunen har indenfor specialundervisningsområdet.

Kompetencecentrene er fysisk placeret på 3 folkeskoler, Ungdomsskolen og på kommunens specialskole, Søgårdsskolen. Kompetencecentrene har specialiseret viden om børn og unge med svære læsevanskeligheder, med socialkognitive forstyrrelser, med autismespektrumsforstyrrelser, generelle indlæringsvanskeligheder og andre læringsvanskeligheder.

Kompetencecentrene har til opgave at støtte og undervise sårbare børn og unge i den almindelige folkeskole og i fritidstilbuddet til gavn for alle børn i folkeskolen.
Der foregår en vejledningsfunktion fra centrene til skolernes personale for at kvalificere den specialiserede viden, der imødeser børnenes behov.

Visitationen til kompetencecentrene foregår via kommunens Skolevisitationsudvalg:

Knud Nordentoft, formand for visitationsudvalget knn@gentofte.dk

Maj-Britt Skjøth, leder af skole/behandlingstilbud mbsk@gentofte.dk 

Henrik Skude, sekretær hesk@gentofte.dk

Nini Lolle, specialfaglig konsulent nilo@gentofte.dk

Louise Christy, specialpædagogisk konsulent lmcr@gentofte.dk

 

De enkelte kompetencecentre:

Dyslexia - Center for børn og unge med svære læsevanskeligheder

Kompetencecenter Dyslexia har til opgave at styrke indsatsen i forhold til børn og unge med svære læsevanskeligheder, herunder ordblindhed. Centeret er beliggende på Gentofte Ungdomsskole.

Nordstjernen - Center for børn med socialkognitive vanskeligheder – f.eks. ADHD
Kompetencecenter Nordstjernen har til opgave at tilbyde børn med socialkognitive vanskeligheder fra 0. – 3. klassetrin specialundervisning og fritid i et overskueligt og trygt miljø, samtidig med at den større skoles muligheder for inkluderende pædagogik er til stede. Nordstjernen er beliggende på Hellerup Skole.

Satellitten - Center for børn med vanskeligheder af læringsmæssig - og social art

Kompetencecenter Satellitten har til opgave at støtte børn, der har svært ved at indgå og fungere i en almindelig klassesammenhæng. Børnene har det oftest svært i de sociale samspil og har læringsmæssige vanskeligheder. Satellittens har til opgave at skabe miljøer og udvikle metoder, der kan fastholde og inkludere børn med disse vanskeligheder i det almindelige skolemiljø. Satellitten er beliggende på Gentofte Skole.

Rummet - Center for børn med vanskeligheder inden for autismespektret

Kompetencecenter Rummet har til opgave at tilbyde specialpædagogisk støtte og undervisning til børn med vanskeligheder inden for autismespektret, således at børnene kan forblive tilknyttet en klasse samtidig med at den nødvendige støtte til udvikling og læring er til stede. Rummet er beliggende på Skovgårdsskolen.

Søgårdsskolen - Center/specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder

Kompetencecenter Søgårdsskolen er kommunens specialskole og er et tilbud til børn med særlige behov, overvejende med generelle indlæringsvanskeligheder samt for med børn inden for autismespekteret, børn med Downsyndrom og lettere fysiske handicaps. Som kompetencecenter har Søgårdsskolen til opgave at vejlede kommunens øvrige skoler samt kompetencecentre med særlig viden inden for specialundervisningsområdet.