0 til 6 år tosprogede småbørn

Kommunen prioriterer at integrere tosprogede børn i dagtilbud for at forberede barnet på skolestart.

Formålet er at styrke barnets dansksproglige udvikling samt at understøtte barnets/familiens integration. Det betyder, at vi tilstræber, at samtlige tosprogede børn kommer i dagtilbud, inden de påbegynder skolegangen.

Sprogstimluering

Ifølge Dagtilbudslovens § 11 skal alle tosprogede børn ved treårsalderen modtage sprogstimulering, hvis de skønnes at have behov for det.

Tosprogede børn med flygtningebaggrund

Vi lægger vægt på, at tosprogede børn får de bedste betingelser for at blive integreret i daginstitutionen. Derfor tildeles institutionen ekstra ressourcer til at modtage et tosproget barn med flygtningebaggrund. Der gives ekstra ressourcer hele det første år, barnet er i daginstitutionen. Ressourcerne anvendes til indkøring af det enkelte barn i daginstitutionen, og til etablering af forældresamarbejdet, for at fremme barnets/familiens integrationsproces.

Konsulent for tosprogede småbørn

Vi har ansat to konsulenter for tosprogede småbørn. Konsulenterne understøtter personalet i kommunens daginstitutioner i arbejdet med tosprogede børn og i samarbejdet med tosprogede børns forældre. Det er lederen i barnets daginstitution, der står for kontakten til tosprogskonsulenterne.
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hvis du vil vide mere.

Fokus på udvikling 

Gentofte Kommune arbejder hele tiden på at gøre indsatsen overfor tosprogede børn endnu bedre. F.eks. tilrettelægger vi løbende kurser og temadage for pædagoger, der arbejder med tosprogede børn i dagtilbud.