Indflydelse på eget liv og dagligdag

Gentofte Kommune ønsker at give brugere af tilbud for voksne med udviklingshæmning, sindslidelser eller særlige sociale vanskeligheder de bedst mulige betingelser for at få indflydelse på deres eget liv.

I Gentofte Kommune har brugerne af kommunens bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud en brugerbestyrelse, så de selv har indflydelse på, hvordan deres tilbud tilrettelægges.

Guide om brugerbestyrelser

For at understøtte tilbuddenes arbejde med brugerbestyrelser, er der udarbejdet en guide. Guiden indeholder foruden en målsætning, nogle konkrete faglige og praktiske anvisninger på, hvordan opgaven med brugerbestyrelser kan gribes an.

Evaluering af arbejdet med brugerbestyrelser

Brugerbestyrelser, pårørenderåd og MED-grupper har i oktober-november 2011 gennemført en selvevaluering af arbejdet med brugerbestyrelser ud fra et fælles åbent spørgeskema.  En opsamling er udarbejdet, der opsummerer hovedpointerne i besvarelserne. Erfaringerne fra arbejdet med brugerbestyrelserne blev drøftet på et dialogmøde i februar 2012.

Standardvedtægter for brugerbestyrelser

I april 2008 blev de første standardvedtægter for brugerbestyrelser vedtaget. Etableringen af brugerbestyrelserne og arbejdet i brugerbestyrelserne på de enkelte tilbud tog afsæt heri. På baggrund af evalueringsprocessen blev disse vedtægter revideret. De nye standardvedtægter for brugerbestyrelser er gældende fra juni 2012.

Temadage for brugerbestyrelser

I 2015 afholdt vi to temadage for henholdsvis brugerbestyrelser på de socialpsykiatriske tilbud og brugerbestyrelser på tilbud for borgere med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser.

Ud af den sidste temadag er der kommet en lille film, som fortæller om brugerbestyrelsernes erfaringsudveksling og netværk på tværs.