Sundhed og forebyggelse

Sundhed er vigtig for vores trivsel, uanset hvor i livet vi er. Sundhed handler om fysisk og mental sundhed om livskvalitet og samvær med andre.

Gentofte Kommune ønsker at bidrage til at fremme sundhed og forebygge sygdomme hos borgerne. Tilbuddene på sundhedsområdet spænder fra tilbud til de yngste til pleje og omsorg, fra individuelle til fælles tilbud og understøttes af et stort og varieret tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter.

Du kan fx komme på et rygestop-hold, du kan få anonym rådgivning om alkohol, du kan få genoptræning, så du igen kan klare dig selv, og du kan benytte dig af, at Gentofte er en grøn kommune med mange rekreative områder. 

Sammen vil vi skabe et sundere, sjovere og mere socialt Gentofte

Vi vil gerne invitere lokale aktører, som fx engagerede borgere, foreninger, frivillige og erhvervsdrivende, til at indgå i partnerskaber, så vi sammen kan styrke den borgerrettede forebyggelse igennem konkrete initiativer.

Gentofte Kommune kan bl.a. fungere som facilitator og katalysator ift. at bringe de rette aktører sammen.

Vil du vide mere eller bidrage til et sundere, sjovere og mere socialt Gentofte, kan du kontakte Torben H. D. Petersen, Forebyggelseschef i Forebyggelse & Sundhedsfremme, på e-mail tpe@gentofte.dk eller på tlf. 39 98 30 51.

Aktuelle indsatser

Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes strategi for den borgerrettede forebyggelse er der udviklet og igangsat otte konkrete indsatser.

Sunde Fællesskaber – i dit lokalområde

Initiativet ’Sunde Fællesskaber’ ønsker at skabe mere overskud i hverdagen for børnefamilierne i Hellerup.

Initiativer og fællesskaber der opfylder flere behov på én gang kan frigive tid til fx at fremme bevægelse og sunde madvaner i børnefamilierne. Målet er, at understøtte og etablere koordinerede initiativer, der drives af partnerskaber mellem fx lokale ildsjæle, frivillige organisationer, foreninger, kulturorganisationer, institutioner og erhvervsdrivende i Hellerup. Gentofte Kommune kan fungere som facilitator, koordinator og bindeled imellem de forskellige initiativer.

Hvis du vil bidrage til at skabe mere overskud for børnefamilierne i Hellerup, kan du kontakte projektleder Mads Sune Andersen, Forebyggelse & Sundhedsfremme på tlf. 39 98 30 54 eller e-mail msua@gentofte.dk

Borgerrettet alkohol- og rusmiddelindsats

Den borgerrettede alkohol- og rusmiddelindsats er målrettet borgere, der enten selv har et problematisk forbrug af alkohol og andre rusmidler eller er pårørende til borgere med et problematisk forbrug af rusmidler. 

Du kan som borger kontakte den borgerrettede rusmiddelkonsulent på Gentofte Hovedbibliotek. Den borgerrettede rusmiddelkonsulent tilbyder også rådgivning til unge i et samarbejde med Ungecenter Gentofte og afholder ’Du bestemme’-forløb for Ungecentrets unge.

Vil du vide mere, kan du kontakte leder Anita Bahnsen, Social og Sundhed, på e-mail: aba@gentofte.dk.

Igangsatte indsatser

Nedenstående indsatser, der fokuserer på hhv. udsatte seniorer, prædiabetikere og unge pigers rygevaner, er pt i fuld gang.

Sund Start - livsstilsprojekt for prædiabetikere

Tilbuddet har oplevet stor efterspørgsel og er p.t. overtegnet.
Vil du vide mere, kan du kontakte projektleder Maria Blom Pedersen, Forebyggelse & Sundhedsfremme på tlf. 39 98 30 58 eller e-mail mblp@gentofte.dk. 

Robuste seniorer med skarpe hjerner – flere gode leveår for Gentoftes borgere

Tilbuddet har oplevet stor efterspørgsel og er p.t. overtegnet.
Vil du vide mere, kan du kontakte projektleder Jytte Noes Poulsen, Forebyggelse & Sundhedsfremme på tlf. 39 98 30 52 eller e-mail jyp@gentofte.dk.

Hvem ryger næste gang?

En undersøgelse af hvorfor unge piger ryger.
Vil du vide mere, kan du kontakte projektleder Gerald Maureschat, Forebyggelse & Sundhedsfremme på tlf. 245 05 58 eller e-mail gema@gentofte.dk. 

Indsatser på vej

Bevægelse hele Livet - Flere aktive småbørnsfamilier og borgere over 60 år.

Vil du vide mere, kan du kontakte idrætskonsulent Sanne Høck Just, Idræt og Fritid på tlf. 39 98 50 23 eller e-mail saj@gentofte.dk.

Forebyggelse af genindlæggelser for udsatte borgere – fastholdelse af opnået fysisk funktionsniveau

Vil du vide mere, kan du kontakte Forebyggelse & Sundhedsfremme på tlf. 39 98 30 51 eller e-mail forebyggelseogsundhedsfremme@gentofte.dk.

Flere gode leveår med sund kost – en indsats for borgere med særlige sundhedsudfordringer

Indsatsen forventes igangsat efteråret 2017. Vil du vide mere, kan du kontakte leder Jesper Holmboe, Social og Sundhed, på e-mail: jesh@gentofte.dk.

Bliv klogere på vores strategi for den borgerrettede forebyggelse

Den samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse er blevet udviklet sammen med borgere i et opgaveudvalg. Strategien, 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024', har en vision om, at vi sammen skaber livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024, samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien. For at sikre at Gentofte Kommune altid arbejder frem mod visionen, har opgaveudvalget formuleret seks principper, der skal danne fundamentet for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune:

  • Sundhed for alle
  • Ansvar for egen sundhed
  • Sunde valg skal være lette
  • Fokus på mental sundhed
  • Lokalinddragelse og partnerskaber
  • Udnyttelse af it og ny teknologi

Læs Gentofte Kommunes strategi for den borgerrettede forebyggelse, 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse' under Dokumenter.