Palliativ indsats

Find alle information om hvad kommunens palliative team kan, og hvordan du bruger dem.

Visitation til palliativ indsats

Visitation til indsatsen foregår på samme måde som til alle andre sygepleje- og hjemmeplejeydelser. Telefon kl. 8-16: Pleje & Sundhed, Myndighed, tlf. 3998 0583. Praktiserende læge, Tranehaven og hospital kan i henvisningen notere, at det drejer sig om en borger med behov for palliativ indsats, så lederen bliver opmærksom på, at der kan være behov for en gransker.

Hvem er granskerne, og hvad kan de?

30 medarbejdere fra plejeboliger og hjemmesygepleje har gennemgået en uddannelse som støtter dem til systematisk at kunne opspore, tilrettelægge, gennemføre og evaluere den basale palliative behandling og pleje efter retningslinjerne for god klinisk praksis, som det blandt andet er beskrevet i DSAM´s Klinisk vejledning ”Palliation i primærsektoren”.

Fokus for den palliative indsats

  • Bedst mulig praksis i forhold til både borger og pårørende
  • Samarbejde med praktiserende læge
  • Samarbejde med hospitalsafdeling 
  • Samarbejde med specialiseret niveau som hospice og palliative teams

Anbefaling

Indledende besøg i borgerens hjem med deltagelse af borger, pårørende, praktiserende læge og sygeplejerske / social- og sundhedsassistent med henblik på:

  • forventningsafstemning 
  • fælles planlægning 
  • klarhed om behandlingsansvar 
  • forudseenhed

Samarbejde med det specialiserede niveau

Det specialiserede niveau er karakteriseret ved, at det dækker hele den tværfaglige indsats incl. den lægelige specialbehandling.

Der er endnu ikke klare retningslinjer for visitationen til denne indsats, dog lægger man vægt på, at opgaven skal have en vis kompleksitet.

Hjemmesygeplejerske og praktiserende læge har mulighed for at søge råd og vejledning på Sankt Lukas Hospice og det udgående team, uden at borgeren er henvist dertil.

Udgående team fra Herlev Hospital er endnu så nyt, at der ikke er aftalt retningslinier for samarbejdet. Vi forventer, at emnet indgår i den næste sundhedsaftale.

Granskerfunktionen

Granskerne deltager på lige fod med alle andre medarbejdere om alle opgaver i plejeboliger og hjemmepleje, og det er den daglige leder/afdelingssygeplejerske, der leder og fordeler opgaverne hos de enkelte borgere. Granskerne fungerer som rollemodeller og sparringspartnere for øvrige kolleger. Borgerne vil også møde andre medarbejdere, og der bliver over for borgeren ikke lagt særlig vægt på, hvem der er gransker.


Ansvarlig for siden:

Pleje og Sundhed Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,