Brugerbetaling for miljøtilsyn

Gentofte Kommune skal opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser.

Derfor skal virksomhederne betale

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale efter medgået tid for kommunernes tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde.

Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest.

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøministeren. Timeprisen i 2017 er på 318,04 kr.

Opkrævning sker hvert år i november måned. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november sidste år til 1. november i indeværende år.

Regninger for miljøgodkendelsesarbejde udsendes også i november, medmindre andet aftales med Gentofte Kommune.

Disse virksomheder er omfattet

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser gælder fx for:

 • Alle virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse
 • Autoværksteder og vognmænd
 • Maskinværksteder, møbelfabrikker m.v.
 • Benzinstationer med værksted eller vaskehal
 • Renserier
 • Tilsyn med erhvervsmæssige dyrehold

Brugerbetalingen omfatter

Betaling opkræves for, at Gentofte Kommune:

 • Forbereder tilsyn
 • Udfører tilsyn på virksomheden
 • Udarbejder tilsynsrapporter
 • Følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud
 • Følger op på egenkontrol i tilslutningstilladelser mht. spildevand
 • Behandler ansøgninger om miljøgodkendelse
 • Reviderer vilkår i ældre miljøgodkendelser

Frikommuneforsøg – standardgebyrer for miljøtilsyn

Gentofte Kommune har som frikommune fået godkendt et frikommuneforsøg vedrørende forenkling af regler om brugerbetaling (i tidligere bek. 463 af 21. maj 2007) for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

Forsøget går ud på, at Gentofte Kommune indfører standardgebyrer for miljøtilsyn for forskellige typer af gebyrpligtige virksomheder ‐ gradueret efter virksomhedstype ‐ i stedet for den nuværende timebetalingsordning.

Formålet med forsøget er at undgå at bruge ressourcer på registrering af tid på de enkelte tilsyn, som er forholdsvist tidskrævende i forhold til den relativt beskedne indtægt gebyropkrævningen giver. Gentofte Kommune får dermed mere tid til reel sagsbehandling i forbindelse med tilsynene, da administrationen af timeregistreringen falder bort. Dialogen med den enkelte virksomhed under tilsynet bliver mere konstruktiv og dermed mere kvalificeret, når virksomhederne betaler et fast beløb uanset tilsynets varighed.

Forsøget vil ikke medføre en ændring i kommunens årlige samlede gebyrindtægt. Standardgebyrer opkræves kun efter udført miljøtilsyn.

Frikommuneforsøget starter i 2014 og slutter medio 2017.

Læs mere om kommunens frikommuneforsøg.

Aktiviteter omfattet af frikommuneforsøget

Frikommuneforsøget omfatter alene opkrævning af standardgebyrer for miljøtilsyn, inklusiv forberedelse og opfølgning.

Forsøget omfatter ikke gebyropkrævning for:

 • Opfølgning på egenkontrol i tilslutningstilladelser mht. spildevand
 • Behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse
 • Revidering af vilkår i ældre miljøgodkendelser

Brugerbetalingen opgøres for disse aktiviteter stadig på timebasis efter forbrugt tid.

Standardgebyrer 2017

Miljøstyrelsen har 28. oktober 2013 godkendt, at standardgebyrerne fastlægges ud fra timeprisen i tilsynsåret (318,04 kr. i 2017) og den gennemsnitlige tid, som Gentofte Kommune har anvendt på tilsyn i, som minimum, de sidste 3 år fordelt på henholdsvis godkendelsespligtige virksomheder og ikke-godkendelsespligtige virksomheder.

Ikke-godkendelsespligtige virksomheder opdeles i disse virksomhedstyper: 

Virksomhedstype Standardgebyrer for miljøtilsyn i 2017
Godkendelsespligtige virksomheder

1.940,04 kr.

(omfattet af bek. nr. 1517 af 07.12.2016)
Renserier mv.

 1.020,38 kr.

(omfattet af bek. nr. 1457 af 07.12.2015) 
Autoværksteder mv.    

 1.354,08 kr.

(omfattet af bek. nr. 1312 af 08.11.2016) 
Benzinstationer med vaskehaller 

 715,59 kr.

(omfattet af bek. nr. 1312 af 08.11.2016)
Erhvervsmæssige hestehold

795,10 kr.

(omfattet af bek. nr. 1324 af 15.11.2016)
Øvrige gebyrpligtige virksomheder 

 1.409,09 kr.

(omfattet af bilag 1 til bek. nr. 1518 af 07.12.2016)

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,