Areal øst for Charlottenlund Station - Forudgående høring - Gentofte Kommune

Areal øst for Charlottenlund Station - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for et areal øst for Charlottenlund Station, matrikel 125g, Ordrup, er i offentlig høring i perioden fra den 27. marts til og med 26. april 2017.

Luftfoto af areal øst for Charlottenlund Station
Der er i Gentofte Kommune et behov for at øge mulighederne for at realisere et yderligere antal boliger til unge og almene familieboliger. På den baggrund ønsker Gentofte Kommune at igangsætte en planproces med henblik på, at der kan opføres boliger på et ubebygget areal øst for Charlottenlund Station.

Det ubebyggede areal øst for Charlottenlund Station udgøres af ejendommen matr. nr.ne 125g, Ordrup, som ejes af DSB. Grunden er på ca. 13.100 m².
 

Planforhold

I Kommuneplan 2013 er ejendommen i rammerne for lokalplanlægning udlagt til rekreativt grønt område (3.F8).

I områder udlagt til rekreative formål kan der åbnes mulighed for bebyggelse til kulturelle formål, museum, kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed, offentlige - og private institutioner af almennyttig karakter, særlige erhvervsformål og administration af særlig karakter, kioskfunktioner, boligformål af særlig karakter samt klublokaler til fritidsaktiviteter.

En ny bebyggelse til ungdomsboliger og almene familieboliger vil forudsætte vedtagelse af en lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

En ændring af kommuneplanen forudsætter, at der gennemføres en forudgående høring i henhold til planlovens § 23 C.
 

Beslutning

Gentofte Kommunes Byplanudvalg har på mødet den 2. marts 2017 vedtaget, at der skal igangsættes en planproces med henblik på at ændre områdets plangrundlag, således at der kan opføres ungdomsboliger og almene familieboliger.

Høringsfrist 26. april 2017

Eventuelle bemærkninger, forslag eller idéer til indholdet af plangrundlaget kan indsendes på ”Indsend svar” længere nede på siden eller som mail til plan-byg@gentofte.dk senest den 26. april 2017.

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog – telefon 3998 3108.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,