Charlottenlund Slotshave - Forudgående høring - Gentofte Kommune

Charlottenlund Slotshave - Forudgående høring

Forudgående høring vedrørende ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved Charlottenlund Slotshave, matrikel 1a, Charlottenlund.

Luftfoto af Charlottenlund Slotshave med matrikel 1a markeret

Ovennævnte ejendom er i Kommuneplan 2017 udlagt til rekreativt grønt område, og det er yderligere præciseret i kommuneplanen, at bygningerne på ejendommen, herunder specifikt selve Charlottenlund Slot, kun kan anvendes til ungdoms- og kollegieboliger, dog således at slottet tillige kan anvendes til kulturelle formål.

Byplanudvalget har den 5. oktober 2017 besluttet, at der ikke skal være boliger i Charlottenlund Slot, Ishuset og Vaskehuset og har tillige besluttet, at der som følge heraf skal gennemføres en lovpligtig forudgående høring efter planlovens § 23 c.

I henhold til loven skal der derfor indkaldes ideer og forslag til disse bygningers fremtidige anvendelse, hvilket hermed sker. Byplanudvalget besluttede, at der i forbindelse med den forestående høring gerne bedes om tilkendegivelser om, hvorvidt anvendelse til kultur bedst muligt fremmes ved planlægningsmæssigt at udlægge bygningerne til enten alene kultur eller til kultur og erhverv.

Bygningen, der tidligere rummede Danmarks Akvarium, kan udover ungdoms- og kollegieboliger anvendes til kulturelle formål, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer, hvor mindst 20% af bygningsarealet skal anvendes til kulturelle formål. Det er ikke Byplanudvalgets hensigt at ændre denne ramme.

 

Høringsfrist 17. november 2017

Eventuelle bemærkninger, forslag eller idéer til indholdet af plangrundlaget kan indsendes på ”Indsend svar”  eller som mail til plan-byg@gentofte.dk senest den 17. november 2017.

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog – telefon 3998 3108.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,