Supplerende høring af forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017 sendes i en supplerende høring i perioden fra den 20. juni 2017 til og med den 17. august 2017.

Badetårn på Bellevue Strand

Supplerende høring af forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra 1. december 2016 til 3. februar 2017.

I denne periode har Kommunalbestyrelsen vedtaget enkelte tillæg til Kommuneplan 2013, som vedrører rammerne for lokalplanlægningen – primært i forbindelse med lokalplanlægning.

Inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 sendes den i 8 ugers supplerende høring hvori tillæggene udarbejdet til Kommuneplan 2013 er indarbejdet i kommuneplanforslaget, jf. bilag 1.

Udover de allerede vedtagne tillæg indgår der i den supplerende høring forslag om at ændre de specifikke rammer for 4 rammeområder - rammeområde 3.F6, 3.B32, 5.B10 og 5.B11, jf. bilag 1.

Derudover foreslås Strandvejen 42, Mylius Erichsens Allé 19, Høghsmindevej 57 og Søgårdsvej 6D udtaget af kommuneplanen som bevaringsværdige. De nævnte bygninger blev udtaget af Lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger, på baggrund af en revurdering af bevaringsværdien.

Der indgår ikke yderligere ændringer i kommuneplanforslaget end de nævnte.

De høringssvar og ændringsforslag, som Gentofte Kommune har modtaget i forbindelse med høringen i perioden 1. december 2016 til 3. februar 2017, vil blive behandlet ved den endelige vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2017, og det er ikke nødvendigt at genfremsende tidligere fremsendte høringssvar.

Kommuneplanen er en del af Gentofte-Planen

Gentofte-Planen er kommunens strategiske styringsværktøj og en samling af kommuneplan, budget og mål. Formålet er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer.

Kommuneplanen er den plan, der ligger til grund for især den fysiske udvikling af Gentofte Kommune. Planen omfatter en periode på 12 år, og fortæller om udviklingens mål og rammerne for, hvad og hvor der må bygges i de enkelte bydele.

Forslag til Kommuneplan 2017 er for første gang udelukkende udgivet som en digital plan og indeholder en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og en redegørelse for planen.

Beslutning

Forslag til Kommuneplan 2017 blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober i forbindelse med vedtagelsen Gentofte-Plan 2017.

Høringsfrist 17. august 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 17. august 2017.
Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på alle siderne i den digitale kommuneplan.

 

Se forslag til Kommuneplan 2017

Se forslag til Kommuneplan 2017 her

Der er mulighed for at se planen digitalt på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og på kommunens biblioteker.

 

Miljøvurdering

På baggrund af en samlet vurdering af væsentlighed og en vurdering af miljøkonsekvenser, bliver der ikke gennemført en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017, da der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser med realiseringen af planen.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog - Telefon direkte 3998 3108.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet