Hellerup Havn og Strandpark – Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 369 og forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring i perioden fra den 29. maj 2019 til og med den 29. august 2019.

Formålet med forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark er at fastholde området som et attraktivt, rekreativt og kulturhistorisk værdifuldt unikt bymiljø, herunder sikre anvendelse til rekreativt formål, fritids- og idrætsformål.

I forbindelse med Palladiumkomplekset indeholder lokalplanforslaget mulighed for nybygninger til fægteklubben og Hellerup Roklub samt forbedring af adgang og tilgængelighed til Hellerup Sejlklub.

For at Lokalplan 369 kan vedtages, skal der vedtages et tillæg 13 til Kommuneplan 2017 med en ny ramme for enkeltområde 1.F10, der omfatter Palladiumkomplekset, hvor der gives mulighed for en udvidelse af Palladiumkompleksets etageareal inden for en bebyggelsesprocent på 100.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 27. maj 2019 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 369 og forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Se forslagene her. 

Se forslag til Lokalplan 369 her. 

Se forslag til kommuneplantillæg 13 her.

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus torsdag den 15. august 2019 kl. 19.00. Alle er velkomne.

Høringsfrist den 29. august 2019.

Høringssvar både til tillægget til kommuneplanen og til lokalplanen indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

Se indkomne kommentarer til forslagene her.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslagene ikke forventes få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport. Forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark er en bevarende lokalplan for et unikt og værdifuldt bymiljø.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 29. maj 2019, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 29. maj 2020.

Læs mere om de midlertidige retsvirkninger her.

Kontaktperson

Arkitekt Ole Thun - Telefon direkte 39 98 31 07.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,