Et område ved Dyrehavevej 5 A-F - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F med ledsagende miljørapport og forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013 er i offentlig høring i perioden den 6. marts 2017 til og med 8. maj 2017.

Luftfoto af området ved Dyrehavevej 5 A-F

Forslag til lokalplan 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F med ledsagende miljørapport og forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2013

Planernes formål er at fastlægge anvendelse af ejendommen Dyrehavevj 5 A-F til boligformål, tæt/lav bebyggelse, i form af rækkehuse og dobbelthuse.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende boligantal, bygningshøjde, bebyggelsens ydre fremtræden, byggefelter, parkering, bevaringsværdig bebyggelse, opholdsarealer og adgangsveje. 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2017 med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (Ø) imod vedtaget at sende planforslagene med ledsagende miljørapport i offentligt høring. 

Mindretalsudtalelse:

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: 
”Enhedslisten finder det relevant med offentlige høringer og vil i den forbindelse påpege kommunens behov for udvikling af almennyttige boliger, mangler i lokalplanen udsendt til offentlige høring.”  

 

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde i høringsperioden onsdag den 26. april 2017 kl.19:00 i rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

 

Høringsfrist 8. maj 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 8. maj 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan

 

Se planerne her

Se lokalplanforslag 378 for et område ved Dyrehavevej 5 A-F her.

Se kommuneplantillægforslag 20 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, som er tilknyttet lokalplanforslaget

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto González - Telefon direkte 3998 3104.

Ansvarlig for siden: