Ejendommene Rygårds Allé 7-11 - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11 og forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 er i offentlig høring i perioden den 6. marts 2017 til og med 8. maj 2017.

Forslag til lokalplan 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11 og forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013

Planernes formål er at fastlægge anvendelse af ejendommene Rygårds Allé 7-11 til boligformål i form af etagehusbebyggelse med mulighed for tæt-lav bebyggelse i baggården.

Lokalplanen giver mulighed for at ombygge den eksisterende 2 ½ etagers bygning mod Rygårds Allé, således at den fremstår som en 3 etagers bygning med penthouse. Den eksisterende 1 etage bygning bagved dette etagehus ombygges og vil supplere arealet til lejligheder i stueetagen. Små atriumhaver vil supplere dagslyset i boligerne. 

Der vil kunne indrettes 20 boliger i de eksisterende etagehus og 3 dobbelthuse i baggården. 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende boligantal, bygningshøjde, bebyggelsens ydre fremtræden, byggefelter, parkering, bevaringsværdig bebyggelse, opholdsarealer og adgangsveje. 

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2017 med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 stemme (Ø) imod vedtaget at sende planforslagene i offentligt høring. 

Mindretalsudtalelse:

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: 
”Enhedslisten finder det relevant med offentlige høringer og vil i den forbindelse påpege kommunens behov for udvikling af almennyttige boliger, mangler i lokalplanen udsendt til offentlige høring.”  

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde i høringsperioden torsdag den 6. april 2017 kl. 19:00 i rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.  

Se materiale som blev vist på borgermødet her.

 

Høringsfrist 8. maj 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 8. maj 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan

Se planerne her

Se lokalplanforslag 383 for ejendommene Rygårds Allé 7-11 her.

Se kommuneplantillægforslag 21 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen vurderes at være uvæsenligt for områdets miljø og status quo i en regional miljømæssigt betydning.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto González - Telefon direkte 3998 3104.

Ansvarlig for siden: