Forslag til lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej og kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2017 - Gentofte Kommune

Et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er ANNULLLERET

Byplanudvalget har den 30. november 2017 besluttet at planforslagene bortfalder.

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej

Formålet med lokalplanen er, at fastholde området som en del af et attraktivt villaområde for helårsbeboelse og sikre, at der ikke sker en uønsket bygningsmæssig fortætning i villaområdet. Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser, der fastsætter byggemuligheden på den ubebyggede grund. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 25. 

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 1. maj 2017 til den 26. juni 2017. På baggrund af et høringssvar vedrørende bebyggelsesprocenten er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2017 og i lokalplanforslagets § 5 er omfanget af bebyggelse i området præciseret.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2017 enstemmigt vedtaget at sende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 389 i offentlig høring.

 

Høringsfrist 4. oktober 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 4. oktober 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til forslagene her. 

 

Se planerne her

Se lokalplanforslag 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej her.

Se forslag til kommuneplantillæg 3 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er ikke gennemført en miljøvurdering af forslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt  Jonna Vestergaard  - Telefon direkte 3998 3102.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,