Et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej - Forslag til lokalplan 390

Forslag til lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej, er i offentlig høring i perioden den 7. december 2016 til og med 8. februar 2017.

Luftfoto med lokalplanforslaget afgræsning markeret med rødt

Forslag til lokalplan 390 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej

Lokalplanens formål er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplan indeholder også bestemmelser om, hvorvidt en ejendom kan udstykkes, og hvorvidt der kan indrettes flere boliger på det samme ejendom. 

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde ikke må være mindre end 800 m2. På grunde med et areal på 1.200 m2 og mere, kan der indrettes eller opføres et tofamiliehus. På grunde med et areal på 1.400 m2 og mere, kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2016 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 390 i offentlig høring.

Høringsfrist 8. februar 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 8. februar 2017. Brug ’Indsend svar’ længere nede på siden.

 

Se forslaget her

Se loklaplanforslag 390 her.

Forslaget kan også hentes i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 3998 3731.

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto González - Telefon direkte 3998 3104.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet