Tranegårdsvej 70 - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 og forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013, er i offentlig høring i perioden den 31. marts 2017 til og med 1. juni 2017.

Forslag til lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 og forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013

Planernes formål er at ændre anvendelsen af ejendommen til boliger som tæt/lav bebyggelse.

Planerne giver mulighed for en rækkehusbebyggelse på den ubebyggede ejendom beliggende på hjørnet af Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. Bebyggelsen kan opføres i 2 etager, samt en tagterrasse og skal fremstå i gråbrune mursten, som passer ind i gadebilledet.

Der kan indrettes op til 3 boliger.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering og omfang, bebyggelsens ydre fremtræden, parkering og opholdsarealer.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2017 med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 (Ø) imod vedtaget at sende planforslaget i offentlig høring. 

Mindretalsudtalelse:

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: 

”Enhedslisten kan ikke vedtage en lokalplan før den har været sendt i høring og finder offentlige høringer relevante, men vil i samme forbindelse påpege kommunens behov for udvikling af almennyttige boliger, hvilket mangler i lokalplanen der udsendes til offentlig høring”

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde tirsdag den 9. maj 2017, 19:00 på Gentofte Rådhus, Udvalgsværelse A og B.

 

Høringsfrist 1. juni 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 1. juni 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se planerne her

Se lokalplanforslag 393 for Tranegårdsvej 70 her.

Se kommuneplantillægforslag 18 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs  - Telefon direkte 3998 3715.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,