Nye boliger ved Kildebakke Station – Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 er i offentlig høring i perioden fra den 28. august 2019 til og med den 23. oktober 2019.

Planforslaget skal give mulighed for at omdanne erhvervslokalerne i det tidligere supermarked på Ericavej 161 til boliger og at udvide bygningen med en etage.

 

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 26. august 2019 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 i offentlig høring.


Se forslaget. 

Se forslag til Lokalplan 394 her. 

Borgermøde

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19. Alle er velkomne.

 

Høringsfrist den 23. oktober 2019.

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder øverst på siderne i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til forslagene her.

 

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening, og det er vurderet, at forslaget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet en afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), om at der ikke udarbejdes en miljørapport. Lokalplanforslaget skal ikke miljøvurderes, da de i planen muliggjorte anlæg vurderes at medføre så få og begrænsede påvirkninger, at miljøforholdene må antages at blive umiddelbart lig forholdene for området i dag.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljørapport kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

 

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 28. august 2019, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 28. august 2020.

Læs mere om de midlertidige retsvirkninger her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs – Telefon direkte 39 98 37 15.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,