Forslag til lokalplan 397 ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave - Gentofte Kommune

Ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave

Forslag til lokalplan 397, ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave, er i offentlig høring i perioden den 2. juni 2017 til og med den 29. august 2017.

Luftfoto af Charlottenlund Slotspark

Forslag til lokalplan 397 ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave

Planens formål er at sikre, at eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave anvendes til ungdoms- og kollegieboliger. 

Charlottenlund Slot og bygningen der tidligere rummede Danmarks Akvarium kan udover ungdoms- og kollegieboliger tillige anvendes til kulturelle formål. Derudover kan det tidligere Danmarks Akvarium desuden anvendes til liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer hvor mindst 20% af bygningsarealet skal anvendes til kulturelle formål.

I forbindelse med offentliggørelse af forslag til lokalplan 397 aflyses forslag til lokalplan 382. 

 

Dato for borgermødet er ændret til den 24. august

Da annonceringen af borgermødet den 17. august ved en beklagelig fejl ikke blev annonceret i Villabyerne, er datoen for borgermødet ændret til den 24. august. Mødet afholdes i Rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund kl. 19.30 – 21.00.

 

Beslutning

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017 ønskede Poul V. Jensen (D) følgende ændringsforslag til afstemning: 
”Ungdoms- og kollegieboliger udgår af lokalplanforslaget”. 

Forslaget blev nedstemt med 3 stemmer (D, Ø og Mogens Vad (V)) for og 16 stemmer (C, A, Louise Husted Feilberg (V), B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) imod. 

Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen med 16 stemmer (C, A, Louise Husted Feilberg (V), B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 3 stemmer (D, Ø og Mogens Vad (V)) imod at forslag til lokalplan 397 sendes i offentlig høring, idet det i planforslaget tilføjes, at Charlottenlund Slot tillige kan anvendes til kulturelle formål, og idet denne tilføjelse skal ses i sammenhæng med kommunens drøftelser med DSB om etablering af almene ungdoms- og familieboliger på arealet øst for Charlottenlund Station. Det tidligere forslag til Lokalplan 382 bortfalder hermed.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet:

Nye Borgerlige finder borgmesterens kamp mod staten som uskøn, men medgiver at der er brug for ungdoms- og kollegieboliger i Gentofte. Charlottenlund Slot er fredet og er ikke egnet til indretning af ungdomsboliger. Nye Borgerlige ønsker at slottet anvendes til kulturaktiviteter jf. tidligere igangsat borgerprojekt som staten i øvrigt er positiv overfor.”

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet:

”Anvendelsen af bygningerne til ungdomsboliger er urealistisk, idet bygningerne udlejes til markedspris, hvor bygningsrenovering sandsynligvis vil blive lagt på lejen. Enhedslisten opfordrer borgerne i Gentofte Kommune til at støtte kulturinitiativerne.”

 

Høringsfrist 29. august 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 29. august 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget her. 


 

Se planen her

Se lokalplanforslag 397, ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog – telefon 3998 3108.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,