Kultur, kultur / erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave – Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til Lokalplan 401, Kultur, kultur / erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave og tillæg 8 til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring i perioden den 2. februar 2018 til og med den 30. marts 2018.

Forslag til Lokalplan 401, Kultur, kultur / erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave samt forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune

Planforslagenes formål er at fastlægge anvendelsen af de ni bygninger i Charlottenlund Slotshave, der er markeret på kortet i lokalplanforslaget, se kortet her. Lokalplanen omhandler udelukkende bygningerne og ikke selve slotshaven.

I lokalplanforslaget er der fremlagt følgende fire alternativer for anvendelsen af Charlottenlund Slot:

  1. Udelukkende kulturelle formål 
  2. Kulturelle formål og liberalt erhverv 
  3. Kulturelle formål og liberalt erhverv, hvor mindst 20% af Charlottenlund Slots til enhver tid værende samlede bruttoetage areal inklusive kælderarealet skal anvendes til kulturelle formål og skal omfatte Riddersalen på 1. sal
  4. Kulturelle formål og liberalt erhverv, hvor mindst 20% af Charlottenlund Slots til enhver tid værende samlede bruttoetageareal inklusive kælderarealet skal anvendes til kulturelle formål og skal omfatte Riddersalen på 1. sal, samt øvrige nærmere bestemte lokaler, som angives på et tegningsbilag. 

For Ishuset og Vaskehuset er der to alternative muligheder for anvendelse:

  1. Udelukkende kulturelle formål 
  2. Kulturelle formål og liberalt erhverv.


Hensigten med den forestående høring er, at Kommunalbestyrelsen ønsker tilkendegivelser om, hvorvidt anvendelse til kultur bedst muligt fremmes ved planlægningsmæssigt at udlægge bygningerne til enten alene kultur eller til kultur og erhverv, jf. ovennævnte alternativer. På baggrund af høringen besluttes, hvilke anvendelsesmuligheder der skal være for Charlottenlund Slot, Ishuset og Vaskehuset.
 
De øvrige bygninger i lokalplanforslaget må kun anvendes til ungdoms- og kollegieboliger. Dog er anvendelsen af bygningen Jægersborg Allé 1F – 1H, hvor der i forvejen er almindelige boliger, fastlagt til boligformål (uden nærmere præcisering af arten).

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar enstemmigt vedtaget at sende forslag til Lokalplan 401, Kultur, kultur / erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave samt forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

 

Borgermøde den 5. marts 2018

Der afholdes offentligt borgermøde om lokalplanforslaget mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00 på Gentofte Rådhus i Rådhushallen, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Tilmelding er ikke nødvendig – alle er velkomne.

 

Høringsfrist den 30. marts 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 30. marts 2018.

Høringssvar både til tillægget til kommuneplanen og til lokalplanen indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 401 og forslag til kommuneplantillæg 8 her.

 

 

Se planerne her

Se forslag til Lokalplan 401, Kultur, kultur / erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave her.

Se forslag tillæg 8 til Kommuneplan 2017 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er ikke gennemført en miljøvurdering af forslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog - Telefon direkte 3998 3108.