Medregning af åbne og lukkede overdækninger, herunder udestuer, i bebyggelsesprocenten - Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 402 om medregning af åbne og lukkede overdækninger, herunder udestuer, i bebyggelsesprocenten er i offentlig høring i perioden fra den 9. februar 2018 til og med den 26. april 2018 (forlænget høringsperiode).

Forslag til lokalplan 402 om medregning af åbne og lukkede overdækninger, herunder udestuer, i bebyggelsesprocenten. 

Formålet med lokalplanen er at fastsætte bestemmelser om medregning af åbne og lukkede overdækninger, herunder udestuer, i bebyggelsesprocenten for ejendomme, som er omfattet af lokalplaner vedtaget i perioderne, hvor Bygningsreglement 1995 for erhvervs- og etagebyggeri (BR95) og Bygningsreglementet for småhuse 1998 (BR-S 98) var gældende. Udestuer/overdækninger vil således indgå i beregningen af en ejendoms bebyggelsesprocent på samme måde, som det allerede sker i henhold til lokalplaner vedtaget efter den 1. februar 2008.

Øvrige bestemmelser i gældende lokalplaner for ejendomme omfattet af denne lokalplan vil fortsat være gældende.

Gentofte Kommune ønsker, at alle borgere i kommunen skal have bebyggelsesprocenten for deres ejendom beregnet på samme måde, og derfor har kommunen udarbejdet lokalplanforslag 402. Før lokalplanforslag 402 blev sendt i høring var der mulighed for, at nogle grundejere kunne opføre åbne/lukkede overdækninger, herunder udestuer, uden at disse bygningstyper skulle medregnes i bebyggelsesprocenten, og at andre skulle have disse bygningstyper medregnet i bebyggelsesprocenten.

Vedtages lokalplanforslag 402 vil alle grundejere i kommunen blive stillet lige i forhold til, om åbne/lukkede overdækninger, herunder udestuer, skal medregnes i bebyggelsesprocenten.

Lokalplanforslag 402 er sendt i høring den 9. februar 2018. Det betyder, at der indenfor lokalplanområdet ikke kan bygges nye åbne/lukkede overdækninger, herunder nye udestuer, før der er taget endeligt stilling til lokalplanforslaget.

Er der på en ejendom eksisterende åbne/lukkede overdækninger, herunder eksisterende udestuer, betyder det, at der ikke kan bygges, hvis byggearbejdet påvirker bebyggelsesprocenten, indtil der er taget endeligt stilling til lokalplanforslaget.

Modtager Gentofte Kommune en ansøgning om opførelse/udvidelse af en af disse bygningstyper, vil ansøger få at vide, at sagen ikke kan behandles, før Kommunalbestyrelsen har taget endeligt stilling til lokalplanforslag 402.

Det forventes, at der tages endeligt stilling til lokalplanforslaget i slutningen af maj 2018.

Har du spørgsmål til, hvad det betyder for dig, kan Plan og Byg kontaktes på tlf. 7877 5734.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 402 i offentlig høring.

 

Borgermøde

Der afholdes offentligt møde om planforslaget tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

 

Høringsfrist den 26. april 2018

Efter udsendelsen i offentlig høring er det konstateret, at en teknisk fejl (databasefejl) har betydet, at matrikellisten ikke stemmer overens med lokalplanens afgrænsning. Bilag 1 til lokalplanen er derfor opdateret, således at der er overensstemmelse mellem kortbilag og matrikelliste. Af den grund er høringsperioden blevet forlænget.

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 26. april 2018.

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslag 402 her.

 

 

Se planen her

Se forslag til Lokalplan 402 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Forbuddet gælder dog højst i et år. Efter høringsfristen kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til bebyggelse, der er i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er ikke gennemført en miljøvurdering af forslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktpersoner

Jonna Vestergaard - Telefon direkte 3998 3102 eller Arkitekt Jonas B. Fuchs - Telefon direkte 3998 3715.