Skjoldagervej 38 og 46 – Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 er i offentlig høring i perioden den 21. juni til og med den 27. august 2018.

Forslag til Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46

Lokalplanen er foranlediget af en ansøgning om at opføre et dobbelthus på arealet Skjoldagervej 38. I henhold til den oprindelige bebyggelsesplan er det ansøgte areal forbeholdt parkering og garagebebyggelse og har siden opførelsen i 1956 været anvendt til dette.  

Gentofte Kommune anser området som fuldt udbygget og vurderer, at det ikke er muligt at opføre yderligere bebyggelse til beboelse. Kommunalbestyrelsen nedlagde på den baggrund et forbud efter planlovens § 14 mod det ansøgte byggeri med henblik på at udarbejde en lokalplan.

Lokalplanens formål er at fastholde helhedsplanens intentioner om et velplanlagt etageboligområde med de dertil hørende funktioner og fastholder således fortsat Skjoldagervej 38 og 46 til parkeringsområde.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 i offentlig høring.

 

Høringsfrist den 16. august 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 16. august 2018.

Høringssvar indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslag 404 her.

 

 

Se planerne her

Se forslag til Lokalplan 404 for Skjoldagervej 38 og 46 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af planerne er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog - Telefon direkte 3998 3108.