Ældreboliger ved Stolpehøj – Supplerende høring

Forslag til Lokalplan 413 sendes i supplerende høring i perioden fra den 30. april til og med den 20. maj 2019.

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af nye ældreboliger i området ved den tidligere Mosegårdsskole. Det er lokalplanens formål, at sikre at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter og sikre det bevaringsværdige bygningskompleks, Mosegårdsskolen/Nymosehave.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 29. april 2019 vedtaget at sende Lokalplan 413 i supplerende høring, jf. planlovens § 27, stk. 2, i 3 uger.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at sænke det maksimale etageareal  for lokalplanens byggefelt A fra 1.300 m2 til 1.000 m2, hæve det maksimale etageareal for byggefelt B fra 1.100 m2 til 1.300 m2 og hæve det samlede etageareal i byggefelterne fra 2.200 m2 til 2.300 m2.

 

Se planen her

Se forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj her.

 

Høringsfrist den 20. maj 2019

Høringssvar til lokalplanen indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan

 

Se indkomne kommentarer til den supplerende høring her. 

 

 

Miljøvurdering

Det vurderes ikke at lokalplanændringen medfører en ændring af miljøvurderingsrapporten, da bebyggelsens ydre mål svarer til de mål der dannede udgangspunkt for rapportens skyggediagrammer. 
Lokalplanændringen vurderes derfor ikke at medføre større skyggegener end det oprindelige planforslag – offentliggjort den 21. december 2018 og i høring frem til den 22. februar 2019.

 

Midlertidig retsvirkning

Når et lokalplanforslag er offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. 
Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse på en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.
Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 21. december 2018, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil den 21. december 2019.

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs - Telefon direkte 39 98 37 15

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,