Nedlæggelse af offentligt vejareal

Gentofte Kommune påtænker at beslutte at nedlægge en del af det offentlige vejareal, Niels Steensens Vej, der er udskilt som matr. nr. 7000z Vangede.

Det drejer sig om et ca. 1300 m2 stort areal, der først og fremmest består af parkeringsbanerne i den sydlige side af vejen foran ejendommen Niels Steensens Vej 1A-E (matr. nr. 7as Vangede). Arealet er vist med rød skravering på dette kort. Beslutningen indebærer, at arealet nedlægges som offentlig vej. Beslutningen vil blive truffet i medfør af vejlovens (lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014) §§ 15 og 124.

 

 

Begrundelse for beslutningen

Forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A – 1E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017 har til formål at give mulighed for at anvende ejendommen matr. nr. 7 as, Vangede, Niels Steensens Vej 1A – 1E til boligformål således, at der kan opføres 42 familieboliger samt ca. 25 almene ungdomsboliger.

I forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A - E er det forudsat, at det pågældende vejareal kan nedlægges. Det fremgår desuden af lokalplanen, at Gentofte Kommune vil stille krav om, at der anlægges fortov på den private ejendom, hvis det nedlagte vejareal erhverves af ejeren af matr. nr. 7as.

En nedlæggelse af det pågældende vejareal er således i overensstemmelse med lokalplanen.

Efter en eventuel nedlæggelse af det pågældende vejareal er det planen, at arealet skal sælges til ejeren af matr. nr. 7as og indgå i denne ejendom. Det er desuden planen, at der fortsat skal være parkeringspladser på arealet, og Gentofte Kommune vil i forbindelse med overdragelsen sikre, at der fortsat er et fortov på den sydlige side af vejen, og at der er offentlig adgang til dette fortov.

Det er på den baggrund Gentofte Kommunes vurdering, at det ikke er nødvendigt at bibeholde arealet som offentligt vejareal, idet det resterende vejareal på Niels Steensens Vej er fuldt tilstrækkeligt til at afvikle trafikken til de ejendomme, der grænser til Niels Steensens Vej, og ejendommene på Ræveskovsvej, som også har adgang ad Niels Steensens Vej.

Der er sendt breve til de berørte ejere.

Vejlovens § 124, stk. 2 og 7

I forbindelse med beslutningen skal der oplyses om indholdet af vejlovens § 124, stk. 2 og 7.
Bestemmelserne i § 124, stk. 2 og 7, skal sikre, at en vej ikke nedlægges fuldstændigt, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Vejen kan i disse tilfælde kræves opretholdt helt eller delvis som vej (men ikke nødvendigvis som offentlig vej). Afviser kommunen et krav om at opretholde vejen, kan man kræve, at vejmyndigheden indbringer spørgsmålet for taksationsmyndighederne.

Bemærkninger

Såfremt du/I har bemærkninger til ovenstående, bedes du/I senest den 27. juli sende dem til Mads Sorento på MSSO@Gentofte.dk.

Bemærkninger og indsigelser mv. forventes forelagt for Økonomiudvalget. Udvalget vil på den baggrund træffe den endelige afgørelse i sagen.

Ansvarlig for siden: