Anbringelser

Anbringelse udenfor hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, en kommune kan iværksætte overfor et barn og dets familie.

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg som skal se på, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem kommunen, medborgere og lokale frivillige med henblik på at skabe færre og kortere anbringelser i et 0-18 års perspektiv.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor kommunalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Anbringelser vil bestå af 5 politikere og 10 medlemmer. Og arbejdet vil foregå i løbet af år 2017.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget for Anbringelser arbejde med?

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i strategien for fællesskaber, relevant viden og forskning på området:

 • Undersøge hvordan borgernes og frivillige organisationers indsatser kan understøtte indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk
  • Herunder undersøge hvordan frivillige indsatser kan indgå i samarbejdet med daginstitutioner, skoler, GFO, klubber, uddannelser og andre kommunale aktører om indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk
 • Anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der kan understøtte samarbejdet mellem civilsamfundet og Gentofte Kommune om udsatte børn, unge og deres familier. Tiltagene skal have fokus på forebyggelse af, støtte under og støtte efter en eventuel anbringelse.  

Baggrunden for opgaveudvalget og dets arbejde er uddybet i kommissoriet.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (pdf)

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen og vil bestå af:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer fordelt således:

 • 2 unge medlemmer som enten er eller har været anbragt
 • 2 medlemmer som enten er forældre, bedsteforældre eller anden nær slægtning til unge, som er eller har været anbragt
 • 1 medlem som er forældre til et barn, der går i dagtilbud
 • 1 medlem som er forældre til et barn, der går i skole
 • 1 medlem med erfaring fra Frivilligcenter Gentofte
 • 1 medlem med erfaring i frivilligt foreningsarbejde
 • 1 medlem, som professionelt arbejder som pædagog eller skolelærer
 • 1 medlem, som sidder i bestyrelsen i en døgninstitution.

Opgaveudvalget bestemmer selv sin arbejdsform. Eksempelvis kan opgaveudvalget vælge at afholde ekstra arbejdsmøder, workshops og inddrage yderligere interessenter i form af foreninger, råd, organisationer, forældrerepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer med særlig viden.

Udvalgets opstartsmøde forventes afholdt i marts 2017.

Hvordan kommer jeg med? 

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalgets arbejde udløb fredag den 27. januar 2017.

Hvornår bliver det besluttet?

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne til opgaveudvalget på mødet den 27. februar 2017. Alle der har tilkendegivet deres interesse i arbejdet, modtager en direkte mail. Når medlemmerne er udpeget og informeret, bliver navnene offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kontakt og information 

Anna-Maria Mytaros Ledgaard
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Mail: amgl@gentofte.dk
Tlf. 4045 6024

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,