Innovation i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune sætter endnu mere fokus på innovation – hvordan, og med hvilken effekt, skal formuleres i samarbejde mellem borgere og politikere.

Gentofte Kommune oplever i disse år et stigende pres på velfærd og økonomi. Borgerne efterspørger individualiserede og fleksible løsninger. Udgiftspresset på de store velfærdsområder, særligt det sociale område og sundhedsområdet, øges, samtidig med at det samlede økonomiske råderum reduceres, som følge af statslig styring og regulering.

Løsningen for Gentofte Kommune er ikke at ”spare” sig ud af det økonomiske krydspres – det ville alt andet lige føre til dårligere velfærd og ringere robusthed i organisationen. En fremtidssikret tilgang indebærer, at der samtidig med fortsat løbende effektivisering, sættes fokus på innovation – både radikal innovation og innovation som et naturligt led i den løbende opgaveløsning.

Hvis du vil deltage i arbejdet med at formulere en model for fremtidig politisk forankring af innovation, og pege på, hvor der er et særligt stort potentiale, så hører vi meget gerne fra dig.

Du kan bidrage ved at deltage i opgaveudvalget for Innovation eller i en af de arbejdsgrupper, som opgaveudvalget nedsætter – og i den forbindelse spille ind med dine erfaringer med innovation, i et spændende samspil med andre borgere, virksomheder og politikere.

Hvad skal opgaveudvalget for Innovation arbejde med?

Opgaveudvalget for Innovation skal med udgangspunkt i ønsket om at øge innovationskraften i kommunen:

  • Fremsætte forslag til model til at forankre og integrere innovation i den politiske ledelse og proces
  • Fremlægge forslag til tre til fem gennemgribende innovationsprojekter
  • Udarbejde idekatalog til samskabelse mellem politikere, borgere, virksomheder, foreninger, frivillige, medarbejdere, ledere, etc.
  • Rådgive kommunens nyansatte innovationschef i etableringsfasen om skabelse af eksterne netværk, finansiering og gevinstrealisering.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Innovation i Gentofte Kommune (pdf)

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Innovation vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar 2017 til 1. kvartal i 2018, hvor opgaveudvalget skal fremsætte forslag til model for fremtidig politisk forankring af innovation og komme med forslag til fremtidige emner, med potentialer (kvalitativt og økonomisk) for innovation.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune. 

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget består af fem medlemmer fra kommunalbestyrelsen, og ti øvrige medlemmer fordelt således:

  • 2 medlemmer fra den private sektor, med kendskab til innovative processer
  • 2 medlemmer fra den offentlige sektor, med kendskab til innovative processer
  • 2 unge medlemmer med interesse for, og indsigt i, innovative løsninger
  • 4 medlemmer med erfaring fra institutionsbestyrelser, eller lignende, på de store velfærdsområder (børn, skole, social, sundhed) og interesse for innovation.

Der vil være behov for at inddrage særlige kompetencer i arbejdet, som ikke er repræsenteret i opgaveudvalget - blandt andet kompetencer omkring rehabilitering.

Hvordan kommer jeg med?

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalgets arbejde udløb fredag den 27. januar 2017. 

Hvornår bliver det besluttet?

Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne i opgaveudvalget den 27. februar 2017. Alle, der har tilkendegivet deres interesse i arbejdet, modtager en direkte mail med information om opgaveudvalgets medlemmer. Efterfølgende bliver navnene offentliggjort her på www.gentofte.dk.

Kontakt 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunaldirektør Frank E. Andersen på fea@gentofte.dk, eller telefon 3998 0002.

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af kommunalbestyrelsen

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,