Integration - udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Gentofte Kommune ønsker at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund. Det skal ske i samarbejde mellem borgere og politikere, og du kan deltage i processen.

Gentofte Kommune ønsker at sikre, at gentofteborgere med flygtningebaggrund opnår selvforsørgelse og mulighed for at bidrage aktivt til fællesskabet og dermed få en god og stabil hverdag.

Gentofte Kommune skal modtage 201 flygtninge i 2017 foruden de flygtninge der allerede er ankommet i 2015 og 2016. Op mod hver fjerde borger med flygtningebaggrund, der ankommer til Gentofte Kommune, er mellem 14 og 18 år ved ankomsten, og samlet set er langt hovedparten af de ankomne under 40.  Ikke mindst derfor er der behov for at der udvikles nye tiltag og måder at smidiggøre overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse.

Du kan være med til at udvikle integrationen i Gentofte ved at spille ind med dine erfaringer med flygtninge og integration i et spændende samspil med andre borgere, virksomheder og politikere. Det kan enten ske ved at deltage i opgaveudvalget eller i en af de arbejdsgrupper, som opgaveudvalget nedsætter.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Integration med særligt fokus på Udskoling, Uddannelse og Beskæftigelse vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar 2017 – 1. kvartal 2018, hvor udvalget skal aflevere forslag til tiltag for sammenhænge i overgange fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse til Kommunalbestyrelsen. 

Du kan læse mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune.

Hvad skal Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse arbejder med?

Opgaveudvalget skal udvikle helhedsorienterede tiltag for sammenhæng i overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse for gentofteborgere med flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet:

  • Tiltagene skal udvikles i og som samarbejder mellem kommunen og relevante aktører såsom erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og frivillige.
  • Tiltagene skal tage afsæt i anbefalinger fra det afsluttede Opgaveudvalg for Integration.
  • Tiltagene skal udvikles inden for rammerne af gældende lovgivning, økonomiske rammevilkår og kommunens styrelsesvedtægter, og de skal være i samklang med kommunens overordnede politikker og strategier – herunder navnlig En Ung Politik og Beskæftigelsesplanen.

 

Læs kommissorium for Opgaveudvalg for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (pdf)

Hvem kan deltage i arbejdet?

Du kan deltage i arbejdet via opgaveudvalget og via arbejdsgrupper, workshops, konferencer og lignende. Du skal være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen.

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer fordelt således:

  • 2 medlemmer fra erhvervslivet, med erfaringer fra ansættelse af flygtninge.
  • 2 medlemmer fra skolebestyrelser på skoler med erfaringer med unge flygtninge i udskolingen.
  • 2 medlemmer fra ungdomsuddannelserne med viden om og erfaringer med undervisning af flygtninge, heraf min. 1 medlem fra erhvervsuddannelserne.
  • 1 medlem fra foreningslivet med erfaring i integration af flygtninge i foreninger. 
  • 1 medlem med tilknytning til arbejdet i Integrationsrådet og med indgående kendskab til de udfordringer nyankomne flygtninge oplever.
  • 2 borgere med flygtningebaggrund med personlige erfaringer fra deltagelse i integrationsprocessen i Gentofte Kommune, hvoraf min. 1 er under 30 år.

 

Hvad kræver det?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i februar 2017, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i august 2017. Opgaveudvalgets medlemmer skal påregne at skulle deltage i 7-8 møder i perioden med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Hvordan kommer jeg med?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Hvornår bliver det besluttet?

Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne i opgaveudvalget den 27. februar 2017. Alle, der har tilkendegivet deres interesse i arbejdet, modtager en direkte mail med information om opgaveudvalgets medlemmer. Efterfølgende bliver navnene offentliggjort her på gentofte.dk.

Hvis du er under 18 år

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

Hvordan gør jeg?

Hvis du er interesseret i at deltage i Opgaveudvalget for integration  med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse, skal du udfylde et lille spørgeskema ved at klikke på linket nedenfor.

Vis interesse for deltagelse i Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Du kan enten deltage direkte i opgaveudvalget eller via arbejdsgrupper, konferencer, workshops og lignende.

Personfølsomme oplysninger - send via sikker mail 

Hvis du har flygtningebaggrund og personlig erfaring med integrationsprocessen i Gentofte Kommune og er interesseret i at deltage i opgaveudvalget, så er der tale om personfølsomme oplysninger, hvorfor vi vil bede dig om enten at sende en sikker mail til kommunen, eller ringe til kontaktpersonen nedenfor.

Send sikker mail til Gentofte Kommune.

Linket åbner i din e-boks. Du skal bruge NemID for at sende sikker mail.

Sidste frist for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget er fredag den 27. januar 2017.

Forvaltningen udarbejder en oversigt til Kommunalbestyrelsen med information om de borgere, der har vist interesse i at deltage i arbejdet. De oplysninger, du giver om dig selv, vil fremgå af denne oversigt. Opgaveudvalgets medlemmer, samt de medarbejder der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere dig til at deltage i arbejdsgrupper, workshops, konferencer, mv. Bliver du valgt til opgaveudvalget vil dit navn blive lagt på kommunens hjemmeside i forbindelse med den generelle information om opgaveudvalget.

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Job & Ydelser Bo Sund på mail: bos@gentofte.dk eller på telefon 39 98 60 70.

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer

 

Ansvarlig for siden:

Job og Ydelser
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986070,