Integration - udskoling, uddannelse og beskæftigelse - Gentofte Kommune

Integration - udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Gentofte Kommune ønsker at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund. Det skal ske i samarbejde mellem borgere og politikere.

Gentofte Kommune ønsker at sikre, at gentofteborgere med flygtningebaggrund opnår selvforsørgelse og mulighed for at bidrage aktivt til fællesskabet og dermed få en god og stabil hverdag.

Gentofte Kommune skal modtage 201 flygtninge i 2017 foruden de flygtninge der allerede er ankommet i 2015 og 2016. Op mod hver fjerde borger med flygtningebaggrund, der ankommer til Gentofte Kommune, er mellem 14 og 18 år ved ankomsten, og samlet set er langt hovedparten af de ankomne under 40.  Ikke mindst derfor er der behov for at der udvikles nye tiltag og måder at smidiggøre overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Integration med særligt fokus på Udskoling, Uddannelse og Beskæftigelse vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar 2017 – 1. kvartal 2018, hvor udvalget skal aflevere forslag til tiltag for sammenhænge i overgange fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse til Kommunalbestyrelsen. 

Du kan læse mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune.

Hvad skal Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse arbejder med?

Opgaveudvalget skal udvikle helhedsorienterede tiltag for sammenhæng i overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse for gentofteborgere med flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet:

  • Tiltagene skal udvikles i og som samarbejder mellem kommunen og relevante aktører såsom erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og frivillige.
  • Tiltagene skal tage afsæt i anbefalinger fra det afsluttede Opgaveudvalg for Integration.
  • Tiltagene skal udvikles inden for rammerne af gældende lovgivning, økonomiske rammevilkår og kommunens styrelsesvedtægter, og de skal være i samklang med kommunens overordnede politikker og strategier – herunder navnlig En Ung Politik og Beskæftigelsesplanen.

 Læs kommissorium for Opgaveudvalg for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (pdf)

Hvem sidder i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer

Se oversigt over medlemmer i opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ida Juhler på mail: iju@gentofte.dk eller på telefon 39 98 60 50.

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer

Ansvarlig for siden:

Job og Ydelser
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986070,