Integration - udskoling, uddannelse og beskæftigelse

Gentofte Kommune ønsker at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund. Det skal ske i samarbejde mellem borgere og politikere.

Gentofte Kommune ønsker at sikre, at gentofteborgere med flygtningebaggrund opnår selvforsørgelse og mulighed for at bidrage aktivt til fællesskabet og dermed få en god og stabil hverdag.

Gentofte Kommune skal modtage 201 flygtninge i 2017 foruden de flygtninge der allerede er ankommet i 2015 og 2016. Op mod hver fjerde borger med flygtningebaggrund, der ankommer til Gentofte Kommune, er mellem 14 og 18 år ved ankomsten, og samlet set er langt hovedparten af de ankomne under 40.  Ikke mindst derfor er der behov for at der udvikles nye tiltag og måder at smidiggøre overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse.

Du kan være med til at udvikle integrationen i Gentofte ved at spille ind med dine erfaringer med flygtninge og integration i et spændende samspil med andre borgere, virksomheder og politikere. Det kan enten ske ved at deltage i opgaveudvalget eller i en af de arbejdsgrupper, som opgaveudvalget nedsætter.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Integration med særligt fokus på Udskoling, Uddannelse og Beskæftigelse vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra februar 2017 – 1. kvartal 2018, hvor udvalget skal aflevere forslag til tiltag for sammenhænge i overgange fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse til Kommunalbestyrelsen. 

Du kan læse mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune.

Hvad skal Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse arbejder med?

Opgaveudvalget skal udvikle helhedsorienterede tiltag for sammenhæng i overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse for gentofteborgere med flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet:

  • Tiltagene skal udvikles i og som samarbejder mellem kommunen og relevante aktører såsom erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og frivillige.
  • Tiltagene skal tage afsæt i anbefalinger fra det afsluttede Opgaveudvalg for Integration.
  • Tiltagene skal udvikles inden for rammerne af gældende lovgivning, økonomiske rammevilkår og kommunens styrelsesvedtægter, og de skal være i samklang med kommunens overordnede politikker og strategier – herunder navnlig En Ung Politik og Beskæftigelsesplanen.

 Læs kommissorium for Opgaveudvalg for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse (pdf)

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer fordelt således:

  • 2 medlemmer fra erhvervslivet, med erfaringer fra ansættelse af flygtninge.
  • 2 medlemmer fra skolebestyrelser på skoler med erfaringer med unge flygtninge i udskolingen.
  • 2 medlemmer fra ungdomsuddannelserne med viden om og erfaringer med undervisning af flygtninge, heraf min. 1 medlem fra erhvervsuddannelserne.
  • 1 medlem fra foreningslivet med erfaring i integration af flygtninge i foreninger. 
  • 1 medlem med tilknytning til arbejdet i Integrationsrådet og med indgående kendskab til de udfordringer nyankomne flygtninge oplever.
  • 2 borgere med flygtningebaggrund med personlige erfaringer fra deltagelse i integrationsprocessen i Gentofte Kommune, hvoraf min. 1 er under 30 år.

Hvordan kommer jeg med?

Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalgets arbejde udløb fredag den 27. januar 2017.

Hvornår bliver det besluttet?

Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne i opgaveudvalget den 27. februar 2017. Alle, der har tilkendegivet deres interesse i arbejdet, modtager en direkte mail med information om opgaveudvalgets medlemmer. Efterfølgende bliver navnene offentliggjort her på gentofte.dk.

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Job & Ydelser Bo Sund på mail: bos@gentofte.dk eller på telefon 39 98 60 70.

Læs mere om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer

Ansvarlig for siden:

Job og Ydelser
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986070,