Specialundervisning på skoleområdet

Alle børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i mangfoldige fællesskaber og folkeskolen skal så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv - vær med til at sætte spot på fællesskabets dilemmaer.

Alle børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i mangfoldige fællesskaber og folkeskolen skal så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv, og om udviklingen af børne- og ungemiljøer med fokus på læring, trivsel, nærhed og deltagelsesmuligheder.

Det forudsætter, at vi bliver endnu bedre til at fordre, skabe og nære de succesfulde fællesskaber i folkeskolen, som er dybt afhængige af, at forældre fungerer som gode med- og modspillere. Derfor nedsætter vi i Gentofte et opgaveudvalg, der også fokuserer på, at forældres involvering er en løftestang til i endnu højere grad at skabe miljøer med forskellighed.

Specialundervisning fylder meget i den offentlige debat og på kommunens skoler. I Gentofte har vi en ambition om, at stadig flere børn bliver en del af fællesskabet i folkeskolen. Forskning peger på, at alle børn og unge – både fagligt og socialt – drager fordel af mangfoldige fællesskaber.

Du kan være med til at undersøge og beskrive de dilemmaer, som børn og forældre oplever, når fællesskabet på folkeskolerne udfordres og spille ind med dine erfaringer fra mødet med enten specialskole eller folkeskole. Du kan også bidrage med oplevelser og fortællinger omkring nogle af de overgange, som alle børn møder. Det kan enten ske ved at deltage i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet eller i en af de arbejdsgrupper, som opgaveudvalget nedsætter.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet vil foregå fra februar 2017 og frem til 3. kvartal i 2017, hvor udvalget skal fremstille fællesskabets dilemmaer samt handlemuligheder for Børne- og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune.

Hvad skal Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet arbejde med?

Opgaveudvalget skal med afsæt i eksisterende visioner og strategier udarbejde en beskrivelse af de væsentligste dilemmaer, som forældre og elever oplever, når fællesskabet på folkeskolerne udfordres.

Dette arbejde skal danne grundlag for at komme med anbefalinger til, hvordan håndteringen af disse dilemmaer kan omsættes til en vifte af handlemuligheder. Det er vigtigt, at udvalget har en opmærksomhed på, hvordan der kan sikres en tidlig indsats i forbindelse med etablering af et godt forældrefællesskab samt hvordan skole, GFO, foreningsliv og det øvrige civilsamfund kan bidrage.

Opgaveudvalget skal også udarbejde anbefalinger til skolebestyrelser og kontaktforældregrupper som understøtter deres udarbejdelse af principper for den enkelte skoles arbejde med inkluderende fællesskaber.

Læs kommissorium til opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet (pdf)

Hvem kan deltage i arbejdet?

Du kan deltage i arbejdet i opgaveudvalget og eventuelt via arbejdsgrupper, workshops, konferencer og lignende. Du skal være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen.

Sammensætning af opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen. 

Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere fordelt således 

  • En forældre med et barn, som har fået støtte i dagtilbud og nu er startet i folkeskolen uden støtte
  • En forældre med et barn, der er gået fra kompetencecenter til at være en del af en almindelig folkeskoleklasse
  • En forældre med et barn, der er gået fra specialskole til folkeskole
  • En forældre med et barn, som ikke får støtte, men går i en klasse, hvori der går børn med tilknytning til skolens kompetencecenter
  • En forældre, hvis barn er skiftet fra folkeskole til specialskole
  • To skolebestyrelsesrepræsentanter i form af en forælder fra hhv. en specialskole og en almen folkeskole
  • En tidligere elev fra kommunens specialskole, Søgårdsskolen
  • To udskolingselever hvoraf den ene er fra Sputnik/Vikasku, Kvisten, Rejseholdet, Palæet eller Nordstjernen og den anden fra det fælles elevråd.

 

Hvad kræver det?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i februar 2017 og løber frem til 3. kvartal i 2017, hvor anbefalinger og fremstilling af dilemmaer behandles i Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer skal påregne at skulle deltage i 4-5 møder i perioden med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Hvordan kommer jeg med?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, der på anden vis har fået kendskab til Opgaveudvalget. Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, konferencer, workshops og lignende.

Er du er interesseret i at deltage i opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet, skal du udfylde spørgeskemaet via linket nedenfor.

Hent spørgeskemaet Vis interesse for deltagelse i opgaveudvalget for Specialundervisning

Personfølsomme oplysninger - send via sikker mail 

Der er tale om personfølsomme oplysninger, hvis du modtager eller har modtaget specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i henhold til Folkeskolelovens § 3 stk. 2. Det samme gør sig gældende, hvis du er forælder til et barn eller en ung, der modtager eller tidligere har modtaget specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Dette håndterer vi efter særlige regler. Derfor bedes du sende en sikker mail til kommunen via linket eller ringe til kontaktpersonen nedenfor, hvis du er interesseret i at deltage i opgaveudvalget og samtidig skal afgive personfølsomme oplysninger.

Send sikker mail til Gentofte Kommune

Linket åbner i din e-boks. Du skal bruge NemID for at sende sikker mail.

Forvaltningen udarbejder en oversigt til Kommunalbestyrelsen med information om de borgere, der har vist interesse i at deltage i arbejdet. De oplysninger, du giver om dig selv, vil fremgå af denne oversigt. Opgaveudvalgets medlemmer, samt de medarbejdere der arbejder i opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere dig til at deltage i arbejdsgrupper, workshops, konferencer, mv. Bliver du valgt til opgaveudvalget, vil dit navn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den generelle information om opgaveudvalget. 

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2017. 

Hvis du er under 18 år

Er du under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til, at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

Hvornår bliver det besluttet?

Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne til opgaveudvalget den 27. februar 2017. Alle, der har tilkendegivet deres interesse for arbejdet, modtager en direkte mail. Når medlemmerne er udpeget og informeret, bliver navnene offentliggjort på gentofte.dk.

Kontakt og information 

Louise Brønholm
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Mail: lobr@gentofte.dk
Tlf. 2049 6069

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,